Nyheter fra 2003 [Siste nytt 2012]

Helgeland Arbeiderblad, 30.12.2003
Tenk stort. I et leserinnlegg i dagens HA blir de tre lokale ordførerne oppfordret til å tenke stort: Hvorfor ikke gå ordentlig til verks og bygge ut hele vassdraget? Les den ironiske artikkelen som er underskrevet av "medstrøms hilsen fra trofast strømbruker". (Bildet viser et vannføringsår ved Laksfors)

Helgeland Arbeiderblad, 29.12.2003
Intensjonavtale - Vefsna. Tidligere ordfører i Grane, Kolbjørn Eriksen, har tatt inn over seg at det i Vefsn er et klart flertall mot å overføre vatn fra Vefsna til Røssvatnet, et vesentlig element i prosjekt Muligheter Helgeland (ifølge han selv). Les hans innlegg i HA der han presiserer sitt syn på den såkalte intensjonsavtalen om deling av penger. Han viser forøvrig til HAs tidligere dekning av samme sak.

Nytt fra styret, 20.12,2003
Bellona går inn for vern. Så har miljøstiftelsen Bellona gått inn for at et vern av Vefsna er det sikreste for å hindre en skadelig kraftutbygging i vassdraget. Les deres brev til Statkraft i sakens anledning og svaret fra Statkraft. Til nå er altså følgende store organisasjoner enig om å kreve vern av Vefsna: Norges Naturvernforbund, WWF-Norge, Miljøstiftelsen Bellona, Den Norske Turistforening og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Helgeland Arbeiderblad, 19.12.2003
Grane kommunestyre ikke lenger enige utad. Saken gjelder fordeling av kraftinntekter ved ei ev. utbygging av Vefsna. Felleslista og to utbrytere i Arbeiderpartiet stemte i mot en avtale med de andre kommunene. Les referatet.

Helgeland Arbeiderblad, 15.12.2003
Politisk flertall mot å ta vekk vatn fra Vefsna. Steinar Aufles, kommunestyrerepresentant for Vefsn AP, beklager innholdet i AP's forslag til uttalelse i siste kommunestyremøte om Vefsna. Her ble et nei til å ta bort vatn koplet sammen med et nei til vern. - Har foreslaget blitt riktig formulert så har det sannsynligvis fått 24 stemmer og blitt vedtatt med stort flertall, sier han til slutt i sitt innlegg i dagens HA.

Nytt fra styret, 13.12.2003
WWF-Norge vil at MD skal ha Vanndirektivet. -Nå må Miljøverndepartementet få styre litt! Dette sier Rasmus Hansson, generalsekretær, WWF-Norge og Rasmus Reinvang, EU-rådgiver i WWF-Norge, i en pressemelding. -Hvis tapet av arter i Norge skal stanses, er en sammenhengende og sektorovergripende innsats nødvendig. Vanndirektivet er nettopp tenkt som et slikt verktøy. WWF sier også i sin pressemelding bl.a. -Vanndirektivet er stort og komplisert – og viktig. Direktivet legger føringene for forvaltningen av ferskvann i Norge i flere tiår fremover. Vanndirektivet er et meget ambisiøst miljødirektiv. Målet er at alt ferskvann (inkludert grunnvann og kystvann) innen 2016 skal ha tilnærmet naturlig tilstand når det gjelder vannløp og vannmengde, kvalitet og økologi.
Vern Vefsna mener at den planlagte utbyggingen av Vefsna vil være et klart brudd på Vanndirektivet.

Nytt fra styret, 11.12.2003
Stiftelse av Naturvernforbundet på Midtre Helgeland. Det har vært avholdt stiftelsesmøte i Mosjøen der følgende personer inngår i styret: Leder: Snorre Vollen, Sekretær: Berit Skjelvik, Kasserer: Liv Sund, Styre rep.: Ole Jonny Johansen, Kristine Almås, Tom Roger Strøm. På møtet ble Vefsnasaken et viktig tema. Org. Vern Vefsna håper at dette vil hjelpe oss med å bringe vernesaken ut til flere folk i Nordland.

Helgeland Arbeiderblad, 10.12.2003
Lokker med ekstra penger. Ordførerne i Hemnes, Hattfjelldal og Grane ønsker å gi noe mer til Vefsn ved ei ev. kraftutbygging. De har nok merket seg den lunkne interessen i Vefsn til å overføre vann fra Vefsna til Røssvatnet. Dette går fram av en artikkel i dagens HA. Det er interessant at ordførerne fortsetter å fordele utbyttet før ev. vedtak om utbygging foreligger. Det er også interessant å merke seg denne møtevirksomheten til tross for at "de fire" sier de ennå ikke har bestemt seg for om de vil støtte utbygging. Forøvrig: Har de fått mandat fra sine respektive kommunestyrer til de interne forhandlingene?

Helgeland Arbeiderblad, 9.12.2003
Sjarmoffensiv for Vefsna. Så har de fire ordførerne på nytt tatt turen til Oslo, denne gangen for å sikre at Stortingspolitikerne forstår det riktig når de leser vedtakene mot vern i de fire kommunestyrene... Er det noen som tror at ordførerne også fortalte at det på kommunestyremøtet i Vefsn egentlig var et klart flertall mot overføring av vatn til Røssåga (fra Skarmodalen og Susna)? Folk fra Vefsn er altså mot hoveddelen av prosjektet Muligheter Helgeland. Les hva som egentlig skjedde på siste kommunestyremøtet i Vefsn, gjengitt av representanter fra SV, RV, KrF og Venstre. Det kan synes som om SP stemte feil under behandlingen av uttalelsen fra AP og at det var 24 av 34 på møtet som var mot overføring av vann til Røssåga .

Nytt fra styret 7.12.2003
Brevveksling mellom SRN og ordføreren i Hattfjelldal. I forkant av behandlingen av verneplan IV i de fire kommunene, sendte sekretær Jan Olav Nybo i SRN en merknad til kommunene. Denne ønsket han utdelt representantene. Fra ordfører Asgeir Almås i Hattfjelldal fikk SRN dessuten svar på sin merknad. Les Almås sitt svar og Jan Olav Nybo tilbakemelding på svaret.

Helgeland Arbeiderblad, 6.12.2003
Udemokratisk om Vefsna. – Demokratiet har ikke fungert særlig godt i forhold til behandlinga av Vefsnaspørsmålet i de ledende partiene i Vefsna-distriktet, innvender en kvinne fra Hattfjelldal. Les videre.

Helgeland Arbeiderblad, 4.12.2003
Seriøs behandling av Vefsna. Bjørnar Hansen fra Hattfjelldal sier bl.a. følgende i et leserinnlegg i dagens HA: - Mitt (urealistiske) håp for den videre behandlinga av Vefsnasaken er at den skjer i former som ikke påfører lokalsamfunnet store motsetningsforhold. Innlegget er et tilsvar på Kolbjørn Eriksens innlegg tidligere i uka. Bjørnar Hansen mener at sentrale myndigheter må ta hensyn til andre viktige demokratiske sider ved saksbehandlingen enn vedtakene i kommunestyrene: Han peker bl.a. på det svært skjeve ressursgrunnlaget det har vært mellom vernetilhengere og utbyggingskreftene. Han nevner også at kommunenes vanskelige økonomiske situasjon har gitt representantene en følelse av tvang til utbygging. Les hele hans innlegg.

Nytt fra styret, 28.11.2003
Naturvernlag i Mosjøen. Onsdag den 3. desember vil leder av Norges Naturvernforbund, Erik Solheim, delta på et møte i Mosjøen i forbindelse med oppstart av naturvernlag. "Vern Vefsna" vil benytte anledningen til å møte Solheim for å ta opp Vefsna-problematikken.
Nytt fra styret, 28.11.2003
Stort flertall mot overføring til Røssåga.
Det gikk som man kunne frykte. Rådmannens forslag om vern falt med 11 mot 23 stemmer. Mindretallet bestod av SV's fem, RV's to, Venstres ene, KrF's ene og to fra AP. Arbeiderpartiet fremmet så forslag til en uttalelse i saken med det kombinerte innholdet "Nei til vern" og  "Ikke under noen omstendighet må det føres bort vann fra Vefsna". Uttalelsen falt med 16 mot 18 siden de 11 fra avstemningen om vern ikke kunne stemme for uttalelsens "Nei til vern" og de 7 representantene fra Høyre og FrP ikke ville stemme for "Nei til bortføring av vann".
Om dette var et politisk kupp er ikke godt å si, men utbyggersiden var i hvert fall meget smart siden det stående vedtaket altså kun blir mot vern. Det åpnes dermed for en fortsettelse av Muligheter Helgeland sitt prosjekt.
Men realiteten blir likevel at kommunestyrets flertall gikk mot vern og at hele 27 av de 34 representantene egentlig mente at det under ingen omstendighet må bli overført vann til Røssvatnet. (Kun to av AP's representanter var fristilt under avstemningen, til tross for HA's oppslag onsdag.)
Muligheter Helgelands (MH) prosjekt vil derfor fortsatt være høyst kontroversielt. Og det er stor lokal motstand i Vefsn kommune for MH's planlagte utbygging av Vefsna i Susendalen og Skardmodalen.
Les i HA om fakkeltoget og om møtet i kommunestyret, og dessuten et kort Vern Vefsna-resyme av debatten. Miljøleder Gunn Frilund redegjorde ellers for mikro- og minikraftverk på møtet.
Helgeland Arbeiderblad, 28.11.2003
Nei til vern. Leder i Helgeland Arbeiderblad går nå imot vern, men for nullalternativet, dvs. at Vefsna fortsatt får renne som den gjør. Hvordan skal de forhindre utbyggingsplaner? Vi bare spør. Les lederartikkelen.
Helgeland Arbeiderblad, 26.11.2003
AP-nei til Statkraft-planer. Vefsn Arbeiderparti ønsker ikke vern av Vefsna. Partiet godtar heller ikke (med knapt flertall) Statkrafts planer om å bortføre vatn fra Vefsna. Dette ble vedtatt på et medlemsmøte i Vefsn AP tirsdag. Kommunestyre-representantene ble dessuten stilt fritt ved avstemming i Vefsn kommunestyre torsdag kveld. Les referat i HA.
Drammens Tidende, 6.11.2003
Vil ha laks som kan overleve Gyro. Les om et kultiveringsarbeid som skjer i Drammensvassdraget.
Helgeland Arbeiderblad, 26.11.2003
Skivebom av FrP. - Det er på grunn av vannressursloven og ikke på grunn av vern man er nødt til å plante kantvegetasjon rundt Grøftremelva ved golfbanen på Gulljorda, sier Olav Bang. - Jeg er provosert over at FrP går ut med helt uriktige påstander i (tirsdags-) avisa, sier Bang videre til HA. Og saksforholdet bekreftes av teknisk sjef i Vefsn kommune, Trond Kaggerud. Les forresten hva FrP's Bjørn Larsen sa (bildet) etter sin rundtur med Statkraft sist sommer, nemlig at han forutsetter at oppvekstområdene for laks ikke blir skadelidende".
Helgeland Arbeiderblad, 26.11.2003
Vern eller ikke vern. En bekymret laksefisker fra Hattfjelldalen tar i et anonymt innlegg for seg SINTEF-rapportens negative prognoser for laksen i en utbygd Vefsna uten avbøtende tiltak. Han karakteriserer forøvrig de foreslåtte tiltakene fra SINTEF mer som et fromt ønske enn en ev. realitet.
Helgeland Arbeiderblad, 26.11.2003
Vassdragsvern - ikke bare en lokal sak. Per Flatberg i Norges Naturvernforbund presiserer i siste HA at spørsmålet om et vern eller ikke av Vefsna ikke bare er en sak for lokale myndigheter.
Helgeland Arbeiderblad, 26.11.2003
Sludder fra Vern Vefsna? Nils Olav Okstad prøver å forklare ordføreren i Hattfjelldal hvordan det kan bli prosentvist store vannføringsendringer i Vefsna. Les forklaringen. Dessuten påviser Okstad at Planprogrammets bilder om vannføringsendringene er fortegnede.
Helgeland Arbeiderblad, 26.11.2003
Vefsna, muligheten Helgeland. Vidar Johansen og Per Drage, dugnadsarbeidere og sportsfiskere, beskriver i et leserinnlegg hvor mye Vefsna betyr for lokalbefolkningen og hvilket turistpotensial som ligger der. De avslutter med å advare mot å skusle med merkenavnet Vefsna, livsnerven i Vefsndalføret og en viktig trivselsfaktor for de som bruker og lever langs elva.
Helgeland Arbeiderblad, 26.11.2003
SINTEF et redskap for utbyggerne? I HA fredag 21/11 har SINTEF et helsides innlegg om Vefsna. Her imøtegår de Vern Vefsna på en del punkter. Torbjørn Andreassen bestrider i et tilsvar i dagens HA realismen bak SINTEF sine datasmuleringene i et komplekst vassdrag. Les artikkelen.
Helgeland Arbeiderblad, 25.11.2003
Ønsker ikke partipisk i Vefsn kommunestyre Styret i Vern Vefsna presiserer nok en gang visse fakta i et innlegg i HA. Vi nevner som eksempler: Namsen-vassdraget kan ikke sammenliknes med Vefsna, siden det ikke blir vannmagasiner her. Mjølkelveffekten vil trolig øke og redusere fiskbarheten. Vern er forenbart med mikro- og minikraftverk. Det legges opp til "bit for bit"-utbygging. Les hele artikkelen hvor styret i Vern Vefsna også håper at kommunestyret i Vefsn blir stilt fritt under avstemmingen torsdag.
Kommentar fra styret, 25.11.2003
Statkraft pleier sitt miljøbilde. Seniorrådgiver Tormod Schei prøver å rettferdiggjøre Statkraft sine hensikter i dagens HA. Han er paradoksalt nok utdannet biolog og altså en av dem som skal bortforklare at det blir store miljøskader hvis Statkraft får lov til å punktere Vefsna på to steder, for så å flytte vann fra vassdraget over til et annet, Røssvatn. Organisasjonen Vern Vefsna er skremt av Statkraft sine planer som andre gjennom avisinnlegg i HA faktisk har kalt planlagt "miljøkriminalitet". Hvordan Statkraft kan finne på å gjøre det de planlegger, er for mange av oss en gåte. Det er også trist å se hvordan mange lokalpolitikere gjerne ser at deler av vassdraget styres utenom Mosjøen der det gjennom tusener av år har hatt sitt utløp.
Tormod Schei mener at Vern Vefsna tegner et sterkt overdrevet trusselbilde. Vi syns ikke det. Vi anser Statkraft for å være en formidabel motstander! Og altså en motstander som ønsker å ubetydeliggjøre sine planer for å få dem gjennom. Det skal de ikke få lov til å gjøre uimotsagt.
Helgeland Arbeiderblad, 24.11.2003
Sludder? Kjell Nicolaisen mener at ordførerne i de fire kommunene er på stadium 2 av 4 mulige idet de prøver å latterliggjøre bilaget til Vern Vefsna. På stadium 4 innser vil de innse at kraftsosialismen er død. Les hans innlegg.
Nytt fra styret, 23.11.2003
Mobilisering fra utbyggerne. Nå mobiliserer utbyggerne i HA. Noen sier i klar tekst at de ønsker Vefsna-pengene uansett konsekvenser. Andre skjuler det under navnet konsekvensutredning. Vi synes det er mest redelig å uttrykke seg i klartekst. Og det er at de alle synes å ville bygge ut vassdraget til tross for at det forventes enorme endringer i vannføring med skadevirkninger for livet i vassdraget. Tidligere sa mange politikere at vannføringstall ville ha avgjørende betydning for deres standpunkt. Nå er tallene på bordet, og da synes de å ville se bort fra "problemet". Det kunne vært interessant å få vite hva utbyggingspolitikerne har lært av Planprogrammet som de ikke visste fra før, og som gjør at de nå er bedre i stand til å foreta en beslutning. Spør dem.
Helgeland Arbeiderblad, 20/11-2003
Ordførerne lyver om lakseproduksjonen. Dette sier Vefsn Sportsfiskeklubb i et avisinnlegg i HA. De påviser gjennom sitat fra SINTEF-rapporten at det vil bli opp i mot 70 prosent mindre lakseproduksjon i Austervefsna. Les innlegget.
Helgeland Arbeiderblad, 20/11-2003
Ikke alle i Grane er mot vern. Asmund Aas imøtegår ordfører Bjørn Lamo og sier at det er mange i Grane kommune som vil verne elva.
Helgeland Arbeiderblad, 20/11-2003
MKAF går mot vern. Styret i Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening ønsker å bruke ev. Vefsnakraft til sikre produksjonen av aluminium ved verket. Det er litt trist at de ikke på noe punkt i sin uttalelse kommenterer den påviste faren for å ødelegge Vefsna som et levende vassdrag ved en ev. kraftutbygging. MKAF sier at industrisamfunnet Mosjøen utelukkende har sin vekst med bakgrunn i store vannkraftressurser. Trolig mye sant i, men å ønske at vi skal fortsette i samme spor, er synd. Regionen rundt Vefsna har "blødd" ganske mye for å skaffe elektrisk kraft til samfunnet. Vi har dessuten gjennom gyrosmitte sviktet oppveksten til "Den nordatlantiske laksestammen" som Norge for øyeblikket har forvaltningsansvaret for. En utbygging av Vefsna vil ikke akkurat styrke Norges anseelse i så måte. Les uttalelsen til styret i MKAF.
Helgeland Arbeiderblad, 20/11-2003
Kun SV stemte for vern i Vefsn formannskap. Varaordfører Johanne Skjølberg (SV) ble den eneste i formannskapet i Vefsn som mente at Vefsna bør vernes. Etter en kort debatt onsdag ettermiddag anbefalte formannskapet i Vefsn at Vefsna ikke innlemmes i Verneplan IV. Mot Skjølbergs ene stemme og rådmannens innstilling. Les referatet fra møtet i HA.  Se også hva politikerne i Vefsn mente før valget. Interessant lesning...
Helgeland Arbeiderblad, 19/11-2003
Styret i Vern Vefsna tar til motmæle. I onsdagens HA svarer Vern Vefsna med en helsides artikkel der de bl.a. sier: "Så langt vi kan se har Vern Vefsna lagt an på åpenhet og saklighet i debatten. Med henvisning til det som er skrevet innledningsvis kan vi ikke se at det samme har vært tilfellet for våre motstandere. De som har startet løpet for å få Vefsna - Norges mest verneverdige vassdrag - utbygd til kraftformål, bærer et tungt ansvar på sine skuldrer." Les artikkelen i sin helhet.
Helgeland Arbeiderblad, 19/11-2003
Hvem farer med sludder. Johanne Skjølberg, gruppeleder og varaordfører for SV i Vefsn kommune, mener at Vefsna-ordførerne sitter i glasshus når de beskylder alle andre for synsing. Hun sikter bla. til en uttalelse fra "de fire" om at det ikke fins turismeprosjekt som vil bli ødelagt av ei evt. utbygging. - Disse uttalelsene må vel i beste fall karakteriseres som synsing, sier Skjølberg. Les hele artikkelen som også omhandler forsøket på å latterliggjøre den 88-årige elvenaboen Arne Osheims uttalelser til vår bilagsavis.
Helgeland Arbeiderblad, 19/11-2003
Ordførerne og Statkraft. Bjørn Vikdal fra Mosjøen mener at "de fire" virkelig hadde en skjult agenda, nemlig at Vefsna skulle bygges ut, kost hva det koste vil. Les innlegget hans i HA.
Helgeland Arbeiderblad, 18/11-2003
Sludder om Vefsna-vern. Tidligere varaordfører i Vefsn, Olav Bang fra SV, svarer her på "de fire" ordførernes forsøk på å raljere med infoavisen til Vern Vefsna.
Helgeland Arbeiderblad, 18/11-2003
VJFF fastholder Vefsna-vern. Vefsn Jeger- og Fiskerforbund har på nytt avgitt høringsuttalelse om Vefsna, denne gang i forbindelse med Civitasrapportene.
Helgeland Arbeiderblad, 18/11-2003
Nei til Vefsna-vern. Og så har Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) og Mosjøen næringsforening gått mot vern av vassdraget, ikke overraskende. Uttalelsen er tvetydig ved at de både ønsker seg "bærekraftig utvikling" og gjøre bruk av "våre naturgitte ressurser" for å skape ny vekst. Noen bør forklare disse organisasjonene hva restvannføring på rundt 50 prosent i Austervefsna vil få å si for smoltproduksjonen i vassdraget. Det er ikke mulig å både få i pose og sekk i denne saken. Hva har forresten MON hittil gjort for å få laksen tilbake til Vefsna? Eller er det slik at de kun er opptatt av tradisjonell industri og handel? De synes mindre opptatt av at regionen over en 25-årsperiode har gått glipp av årlige inntekter på flere titalls millioner pga. gyrosmitte. Les artikkelen i HA.

18/11-2003
Manglende demokratiforståelse hos "de fire". Are Andersen har tydeligvis som redaktør av lokalavisen Helgeland Arbeiderblad blitt utsatt for mye press i kjølvannet av Vefsna-saken. Les f.eks. dagens leder i HA. Vi husker også forsøket fra i vår med forsøk på knebling av miljølederen i Vefsn og en journalist i HA .De fire ordførere  ønsker seg tydeligvis tilbake til "gamle dager" da politikerne kunne diktere media . Men slik er det heldigvis ikke lenger. Og skal demokratiet fortsatt leve, er selvsagt ytringsfrihet avgjørende. Dette bør "de fire" merke seg. Lenge fikk de holde på i det skjulte og var faktisk i ferd med å "dele byttet" da Vern Vefsna kom på banen senhøstes for ett år tilbake. Nordlandsforskning har klart påvist et demokratisk underskudd i "Muligheter Helgeland" sitt utbyggingsprosjekt, helt fra våren 1999 og inntil i vår. "De fire" har altså hele veien forsøkt å kontrollere informasjonen. Og at makt synes å gjøre "blind" blir ofte tydeliggjort ved at "de fire" påstår at Vern Vefsna både mangler kunnskap, sprer desinformasjon og kun bedriver synsing. "De fire" alene vet best! 

Nytt fra styret, 17/11-2003
Høring til Civitasrapportene.
Vi har lagt ut vår høring til Civitasrapportene på Internett slik at alle kan lese den.

Helgeland Arbeiderblad, 15/11-2003
Arbeider ikke for utbyggerne. Leder Ole Falk Frederiksen i Civitas mener at de ikke har arbeidet for utbyggingsinteressene. Les hans partsinnlegg i lørdagens HA. Det er fullt mulig at han selv oppfatter det slik, men det blir stadig tydeligere at oppdragsforskning i ulike sammenhenger går i betalerens favør (her: MH/Statkraft). Frederiksen kan ikke komme fra at han selv var med å initiere Planprogrammet. Se f.eks. referat fra oppstartmøtet for Planprogrammet på Fru Haugans Hotel onsdag 2. april 2003.
Frederiksen (og andre) trekker fortsatt fram at Vern Vefsna ikke ville delta i Planprogrammet. Vern Vefsna har et klart mandat for sitt arbeid, nemlig å få vassdraget vernet. Da kan vi ikke tvinges inn i et ikke-formalisert planarbeid som helt klart var forsøk på å skaffe utbyggerne demokratisk alibi. Asbjørg Næss (bildet) fra Civitas dukket opp på et medlemsmøte i organisasjonen 26. mai. Hun spurte om Civitas kunne ta kontakt med Vern Vefsna underveis i Planprogrammet selv om vi ikke skulle delta. Det bekreftet vi offentlig på møtet. Men Civitas tok aldri kontakt med Vern Vefsna! Hvorfor?

Nytt fra styret, 15/11-2003
Infoavisen på Nettet. Nå har vi lagt ut avisen vår på nettet. Klikk her. Forøvrig føler de fire ordførerne et akutt behov for å nedsable avisa vår. Se f.eks. intervjuet i lørdagens HA med ordførerne og med leder av Vern Vefsna, Arne Rasmussen.  De få eksemplene på feil som ordførerne (bildet: Asgeir Almås) nevner i intervjuet med HA, tyder på at de har en meget dårlig sak. De ser f.eks. ikke sammenhengen med sein smoltproduksjon og mindre lakseproduksjon i Austervefsna. De ser heller ikke at mye vann i østre deler av vassdraget samtidig med lite vann i nedre deler (Svenningdalselva f.eks.) kan gi store prosentvise reduksjoner i restvannføring, men dem om det. At de heller ikke evner å se at nåværende og ev. fremtidig turistnæring kan bli skadelidende ved store vannreduksjoner i Skarmodalselva, Unkra og Susna, er i beste fall meget beklagelig. Den nye ordføreren, Bjørn Ivar Lamo i Grane, fortsetter ellers i sin forgjengers fotspor å satse kommunens fremtid på en fremtidig utbygging av Vefsna, som tidligst vil bli ferdig rundt 2016 (?) Les Bjørn Lamos innlegg fra fredagens HA.

Nytt fra styret, 15/11-2003
Merkelig partimøte. Statkraft og Vern Vefsna var torsdag 13/11 invitert til å delta på medlemsmøte i Vefsn Arbeiderparti. Det ble en noe merkelig opplevelse. Vi trodde det skulle bli debatt, men i stedet fikk innlederne noen enkle spørsmål fra folk som tydeligvis ikke hadde satt seg særlig inn i problematikken. Det skal så komme et nytt partimøte tirsdag 25/11, etter formannskapets behandling av Vefsna-saken og dagen før kommunestyrets behandling!. Les i lørdagens HA hva arbeiderpartilederen sier om partiets saksbehandling.

Helgeland Arbeiderblad, 14/11-2003
Vil ha stoppet elveoverføring. Den kommunale fagnemda for utmark i Vefsn gikk onsdag enstemmig mot Røssågaoverføringen, men åpnet beklageligvis (mot én stemme) for kraftutbygging i Fiplingdalselevene og Eiteråga (bildet: Steinar Aufles, leder). Det er synd at fagnemda ikke ser at de i sitt vedtak åpner for en "en bit for bit utbygging" av vassdraget. Den nye ordføreren i Hemnes, Kjell Idar Juvik, karakteriserer likevel uttalelsen om ingen overføring til Røssvatnet som et "merkelig utspill". Les artikkelen i HA.

Nytt fra styret, 9/11-2003
Kraftmangel i Nordland? - Fra enkelte hold hører vi stadig vekk at vi må bygge ut Vefsna for å få mer kraft, sier Tor Steffensen På Tråden i Helgeland Arbeiderblad. - Er folk klar over hvor mye kraft det faktisk produseres i Nordland? Faktum er at vi produserer 14,5-17 TWh. Av dette bruker vi 55-60 prosent ifølge NVE. Vi eksporterer altså 40-45 prosent av den kraften vi produserer ut av Nordland. Dette tilsier at vi kunne ha drevet omtrent to aluminiumverk, og ennå hatt strøm til overs. Nordland er det fylket som produserer mest kraft i Norge, sier Steffensen.

Nytt fra styret, 9/11-2003
Flere bilder. Klikkekartet begynner å bli komplett. Vi har tatt bilder av den vassdragvernede naturen i Svenningdal og av stedene i Fiplingdal der MH planlegger punktering av elvene.

Nytt fra styret, 8/11-2003
Informasjon fra MH og fra Vern Vefsna. Så er den endelig kommet i våre postkasser, en liten og blå pamflett fra konsulentfirmaet AS Civitas på 14 A4-sider, brettet til et lite hefte. Vi skal ikke i dag kommentere heftet noe særlig. Men det er fristende å si at bildematerialet til en viss grad viser hvor flott Vefsna er! Og at forsøket på å minimalisere skadevirkningene fra en ev. utbygging selvsagt fortsetter. Vi anbefaler derfor at folk kjøper lørdagsutgaven av Helgeland Arbeiderblad. Der kan dere lese Vern Vefsna sitt informasjonsbilag om utbyggingsplanene og ellers om vår kritikk av  Planprogrammet til "Muligheter Helgeland"!!

Fjell og vidde nr 4/2003
Ferskvann for friluftsfolk. I siste nr av DNTs medlemsblad skriver lederen for DNT, Pernille Rød Larsen, om ferskvann for friluftsfolk. I artikkelen oppfordrer hun bl.a. til å få Vefsna inn på verneplanen. Les lederartikkelen.

Helgeland Arbeiderblad, 5/11-2003
Skånsom utbygging? Fellesforbundet i Nordland vil engasjere seg aktivt for at Vefsna ikke blir vernet. "... det må fortsatt være plass for skånsomme utbygginger", heter det f.eks. i uttalelsen. Det er selvsagt også vi enig i. Men: Når man trekker fram Vefsna som eksempel på en skånsom utbygging, har vi med et særdeles dårlig prosjekt å gjøre. Det er her snakk om planer som ville ha ført til en stor og ødeleggende kraftutbygging.
Med minst 6 prosent utbygging på 60-tallet og planer om nye 17 prosent, vil vassdraget totalt sett miste minst 22 prosent av sin vassføring, bortimot 1/4.... Å kalle dette for skånsomt, må bero på språklig uforstand. Vi synes at Fellesforbundet godt kan kalle en spade for en spade. De er villig til for enhver pris å skaffe arbeidsplasser - som forresten først vil komme mot slutten av dette tiåret!

Helgeland Arbeiderblad, 4/11-2003
Elveredder på heltid. Silje Thorkildsen fra Natur og ungdom (NU) har vært på besøk i Mosjøen for å sette seg inn i Vefsna-problematikken. Hun er ansatt for å kjempe for vern av Vefsna. I Mosjøen har hun også vært i kontakt med Vefsn lokallag av NU og med oss i Vern Vefsna. Les intervjuet med henne i HA. AUF-leder Gry Larsen og Aps stortingsrepresentant Synnøve Konglevoll var også med på befaringen langs Vefsna.

Helgeland Arbeiderblad, 1/11-2003
Drømmer om Helgeland. Morten Isaksen fra Mosjøen har i et avisinnlegg i Ha noen hjertesukk om mulige måter å samle seg om Helgeland på. Bl.a. skriver han: " ..eller om vi kunne - få oppleve at Børgefjell Nasjonalpark og et verna Vefsnavassdrag ble brukt som den gedigne turistattraksjonen dette kan bli for Helegland". Så sant, så sant. Les hele innlegget.

Nytt fra styret, 30.10.2003
Endelig rapport. Så er rapporten kommet i sin endelige form. Lite synes endret ved første øyekast, men det har kommet til noen høringsuttalelser. SINTEF Energi har også presentert sin endelige rapport. Begge rapporter finnes på Vefsn kommune sine heimesider. Se kommunen.

Helgeland Arbeiderblad, 30/10-2003
Krafteksport og Vefsna. Tidligere varaordfører i Vefsn, Olav Bang, advarer i siste HA mot nye store vassdragsutbygginger, som han mener vil være forsøk på miljøkriminalitet! Han mener også at det egentlig ikke er noe kraftunderskudd i Norge, men at alternative kraftkilder kan gi betydelige muligheter hvis det likevel skulle være behov for mer kraft. Dessuten nevner han de nye løfterike opplysningene om rensing av CO2 i gasskraftverk. Les artikkelen fra HA.

Dagsavisen, 26/10-2003
Lite vann stopper ikke strømeksport. På nytt ser vi virkningen av et nordisk kraftmarked. Til tross for lav fyllingsgrad i Norges kraftmagasiner, eksporteres det strøm til utlandet. Les artikkelen fra Dagsavisen.

Helgeland Arbeiderblad, 25/10-2003
Mulighetenes kunnskap. Louise Fontaine skriver i dag i HA om hvordan hun fra sitt ståsted i Skarmodalen på gården Nybrot ser på Statkraft sine planer om å bygge ut Vefsna. Og hun har liten tillit til representativiteten til de som i Hattfjelldal kommune står bak Planprogramet. "Det er langt mellom vanlige borgere", sier hun. Les hele artikkelen.

NRK 19/10-2003
Klart for gasskraft. Søndagsrevyen i NRK TV meldte i går følgende: Planene for gasskraftverk er hentet fram igjen. Fordi det blir billigere en tidligere antatt å bygge et miljøvennlig gasskraftverk i Norge, er nå flere utbyggere interessert, bl.a. firmaet Industrikraft Midt-Norge i Skogn. Et prøveprosjekt kan komme om 4 år. Dette er fremtiden, hevder Høyre. Nye store vannkraftutbygginger er ikke lenger aktuelt i Norge; det er politikerne enige i. Nå må det satses på andre kilder til energiforsyningen. Og regjeringen sier de er villig til å satse betydelige støttemidler for å få dette til.

Helgeland Arbeiderblad, 18/10-2003
Vaptsen Jeanoe=Vefsna. Kjell Nicolaisen følger i dagens HA etter i sporet etter to før han med en diskusjon om opphavet til dagens navn, Vefsna. Som sine forgjengere, avslutter han med: Forøvrig bør Vefsna vernes. Les diskusjonen.

Helgeland Arbeiderblad, 18/10-2003
Slutt med tøvet. Berith Olderskog har funnet fram til "gamle" nyheter fra HA for 25 år siden der det stod at Vefsna hadde så mange naturverdier at vassdraget burde vernes. Derfor avslutter hun med en oppfordring til utbyggerne om å slutte med tøvet - og la Vefsna bli vernet. Les innlegget.

Helgeland Arbeiderblad, 17/10-2003
Glad for satsing på Helgelandsturisme. Dette sier Leif Elsvatn på tråden i dagens HA. Nestlederen i Vern Vefsna kommenterer det aktuelle utspillet fra fylkestinget i Nordland fylkeskommune om at det er tid for å bygge ut Helgeland for turisme. Elsvatn sier at da må vi nettopp satse på vern av Vefsna, en juvel i den fremtidige turistnæringen på indre Helgeland. Les innlegget hans.

Helgeland Arbeiderblad, 16/10-2003
God sjøørretelv. "Vefsna er blitt landets nest beste sjøørretelv, og er tilgjengelig for allmennheten stort sett hele den lakseførende delen fra Laksfors og ned til Mosjøen. Det er også for øvrig en av landets rimeligste elver å fiske i". Dette sier S.V. fra Vefsn sportsfiskeklubb i dagens HA som svar til Maria Skogans innlegg på tråden den 10/10. Les mer.

Helgeland Arbeiderblad, 15/10-2003
Kraftressurs. "Det er vel ingen som tror at det blir slutt på forurenset energikraft i disse nevnte land (dvs. Danmark og Polen) og importen til Norge sjøl om Norge bygger ut de siste rester av våre flotte vassdrag". Dette og mer til sier Berith Olderskog i et avisinnlegg i dagens HA. Så sant, så sant.

Helgeland Arbeiderblad, 11/10-2003
Kajakktur i Vefsna. To kamerater har tatt turen i nedre del av Vefsna i en sammenleggbar kajakk. Les den fornøyelige turbeskrivelsen. En av kommentarene går på at elva ser annerledes og vakrere ut i nærkontakt enn i en utredning!

Helgeland Arbeiderblad, 10/10-2003
Misforståelse på tråden i HA. Maria Skogan mener at det kun er et fåtall forunt å fiske i Vefsna og at en utbygging av vassdraget vil gi rimeligere strømregninger. Begge deler er en misforståelse. Alle kan kjøpe fiskekort i vassdraget på helt vanlig måte - uten at lommeboka tar noe særlig skade. I hele vassdraget inn i Børgefjell er det mulig å fiske ørret, og laks helt opp til Laksfors. Selv laksekortene er priset rimelig. Dessuten: På et åpent møte med politikerne i Mosjøen like før valget var f.eks. de alle enige om at en ev. kraftutbygging i Vefsna ikke nevneverdig ville påvirke prisen på strøm. "Vefsnakraft" vil bli distribuert på en nordisk/europeisk kraftbørs med tilsvarende prisnivå. Se også På Tråden - tilsvar den 13/10 av Randi Hånes.

Helgeland Arbeiderblad, 10/10-2003
Bruk steinen til veibygging... Vi leser i dagens HA: En utrolig ressurssløsing. Slik beskriver ordfører i Rana kommune, Svein Bogen, måten massene fra tunnelen gjennom Korgfjellet blir håndtert på. "Jeg spør meg selv om det er noen i Samferdselskomiteen som vet hva som foregår, når snart hvert eneste dalsøkk i Hemnes er fylt opp med stein", sier han videre. Vår kommentar blir dermed: Og fortsatt er det noen som tror at steinen ved en ev. kraftutbygging i Grane vil bli brukt til veibygging gjennom kommunen! (synergieffekten).

Nytt fra styret, 9/10-2003
Flere bilder. Austervefsna blir et kritisk diskusjonstema mht. restvannføring, tilslamming, gyting, etc. Her er flere bilder, denne gangen av Storforsen i nedre del av elva.

Nytt fra styret, 5/10-2003
Flere bilder. Vi fortsetter med å dokumentere Vefsna. Dagens bilder er bl.a. hentet fra Austervefsnas øvre halvdel. Planprogrammet beskriver at en ev. utbygging med elvetyveri fra Susna og Skardmodalselva til Røsvatnet vil ramme Austervefsna hardt med gjennomsnittlig restvannføring på 40-50 %. På bildet kan du se hvordan Elsvasselva ser ut i dag uten tilsig fra Elsvatnet. Blir dette utseendet til Susna, Skardmodalselva, Unkra og Austervefsna? Ta ellers en titt på noen bilder fra Røssvatnet hvor bl.a. vannet fra Elsvatnet, Gluggvatnan og Nordre Svartvatnet i dag havner.

Nytt fra styret, 3/10-2003
Vefsna – en vannkraftressurs. Direktør Ove A. Brattbakk i Helgelandskraft står på sitt i at Norge har et kraftunderskudd. Matematikken (eller statistikken) har med hvordan man regner, hvilke år som skal være med i vurderingen. Men uansett kraftunderskudd eller ikke, Brattbakk kommer ikke bort fra at ev. Vefsnakraft på markedet om ca. 8 år vil havne på en europeisk kraftbørs der de mest pengesterke kjøperne står klar til å ta i mot. Folk flest bør derfor lete etter private energiløsninger som gjør dem mindre avhengig av prisen på elektrisk strøm. En utbygging av Vefsna for å sikre en fortsatt energisløsing vil egentlig være vold mot Europas fremtidige innbyggeres ve og vel. Europa trenger fritidsområder og naturen trenger bærekraftighet. Folk og natur har altså felles interesser! Derfor er vår kamp for Vefsna også en positiv kamp for Europas innbyggere. Og da har vi ikke nevnt vårt ansvar for å bevare den nord-atlantiske villaksstammen. Kampen rekker altså utover Europa.

Nytt fra styret, 1/10-2003
Forlenget frist på fotokonkurransen. Vi oppfordrer folk til å delta i vår fotokonkurranse. Fristen for innlevering er forlenget til 15. oktober. Det er også mulig å sende inn digitale bilder, gjerne per epost.

Helgeland Arbeiderblad, 1/10-2003
Valg og standpunkt. Berith Pauline Olderskog fra Mosjøen er i dagens HA opptatt av at Muligheter Helgeland egentlig burde innebære et vern av Vefsna-vassdraget. Les hennes avisinnlegg som også tar for seg en mulig folkeavstemning i saken.

Helgeland Arbeiderblad, 1/10-2003
Stevner staten for 50 millioner. Kommunene Brønnøy, Vevelstad og Grane ønsker erstatning for manglende kraftutbygging pga. vern av vassdrag. De tre kommunene er villig til samlet å satse mellom 150.000 kr og 200.000 kr på saken. Les mer.

Direktoratet for naturforvaltning (DN), 29/9-2003
Lovende forsøk med aluminium mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
Dette sier Direktoratet for naturforvaltning på sine nettsider (DN). Les nyheten.

Helgeland Arbeiderblad, 29/9-2003
Framtida for Vefsnavassdraget og LOs standpunkt.  Ulf M Ulriksen, leder og Synnøve Bang-Bertelsen, nestleder, LO i Mosjøen, presiserer i dagens HA at LO i regionen ennå ikke har tatt noe standpunkt i Vefsnasaken. Artikkelen må sees på som en korreks til hva John Karl Eide, sekretær i Fellesforbundet, uttalte på folkemøtet på Trofors forrige mandag. På møtet erklærte Eide "nærmest krig" mot de som ville verne elva.

Nytt fra styret, 28/9-2003
Nye og gamle foto. Vi har funnet fram gamle flyfoto av Vefsna fra slutten av 1970-årene. Se også på noen bilder fra Gluggvasselva, og studer eksempler på terskelbygging i et regulert vassdrag som alternativ til en uberørt Austervefsna. Slike terskler med svært langsom vannføring vil måtte gi utfelling av slam - med de nødvendige konsekvenser. Men pent kan det selvsagt se ut, reint kosmetisk vurdert!

Helgeland Arbeiderblad, 26/9-2003
Vefsna og kraftunderskudd. Varaordfører Olav Bang (SV) hevder i et innlegg i HA at det ikke fins noe kraftunderskudd i Norge, og at det i realiteten foregår en netto eksport til utlandet. Les hans innlegg.

 Nytt fra styret, 24/9-2003
Folkemøte på Trofors om Sommerutredningen. Det var bra frammøte på folkemøtet om Planprogrammet sist mandag. Både tilhengere fra vernesiden og fra kraftutbyggerne var rikelig tilstede. Ved inngangen til møtesalen hadde også Vefsn lokallag av Natur og Ungdom en markering med plakater som uttrykte krav om vern av Vefsna. Ole Falk Fredriksen i Civitas innledet først med en presentasjon av Planprogrammets "funn". Deretter fikk Jan Olav Nybo fra SRN og en representant fra NHO og en fra LO uttale seg om utredningen. Deretter var det mulig å tegne seg for korte innlegg fra salen med kommentarer og spørsmål til innlederne og andre aktører som også var tilstede, bl.a. Statkraft og Helgelandskraft - samt alle de fire ordførerne. Les referat fra tirsdag og referat fra onsdag av journalist Rune Pedersen i HA. På møtet leste ordføreren opp et brev fra fylkesmannens miljøavdeling siden de var forhindret fra å møte. Se vårt kart over restvannføring med tall fra Planprogrammet.

Nytt fra styret, 23/9-2003
Lokalpolitikernes mening om Vefsna bør utbygges eller vernes. Sent, men godt. Her foreligger vårt referat fra det åpne møtet som Vern Vefsna arrangerte like før valget med politikerne i Vefsn kommune.

Helgeland Arbeiderblad, 19/9-2003
Verneverdier undervurdert. Dette sier Jan Olav Nybo i Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) til Helgeland Arbeiderblad. De positive effektene av vern er undervurdert i rapporten om Vefsna, og de positive sidene synes overvurdert. Les intervjuet i sin helhet. Vern Vefsna oppfordrer folk til å møte opp på Trofors kommende mandag kl. 19.00. Det går gratis buss fra Mosjøen. Se annonse i avisen.

Helgeland Arbeiderblad, 18/9--2003
Vern Vefsna har snakket med olje- og energiminister Steensnæs. Et positivt møte, sier leder i verneaksjonen, Arne Rasmussen. På møtet i Oslo deltok også nestleder Leif Elsvatn, leder i Norges naturvernforbund Erik Solheim og Jan Olav Nybo fra Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN). Les mer i HA's referat.

Helgeland Arbeiderblad, 18/9--2003
Civitas får kritikk av ordføreren i Vefsn.  Ordfører Jann-Arne Løvdal likte ikke at Ole Falk Fredriksen i Civitas forsøkte å trekke konklusjoner med bakgrunn i sin sommerutredning. Det felles planprogrammet for Vefsna er ikke ferdig, og konklusjonene er ikke klare. De er det heller ikke prosjektlederens oppgave å komme med, sier Løvdahl. Han sier videre at det er politikerne som skal konkludere, ikke fagfolkene. Les artikkelen.

Helgeland Arbeiderblad, 17/9--2003
Sommerutredningen (Planprogrammet) fra Civitas er klar.
Ikke uventet har Civitas kommet til den konklusjonen at det er flere fordeler enn ulemper ved å bygge ut Vefsna. Dessuten mener konsulentfirmaet at det ikke er nødvendig med vern for å bevare elva som i dag. Organisasjonen Vern Vefsna har altså hatt rett hele veien. Civitas støtter utbygger og ønsket Vern Vefsna som miljøgissel underveis, noe vi avviste. Rapporten ble som forventet i utbyggernes favør! Les anmeldelse i HA. Selve rapporten skal også gis en kortform som skal sendes ut til kommunenes innbyggere... Den foreløpige versjonen av rapporten og informasjon om et folkemøte på Trofors kommende mandag 22. sept. kl.19, kan nå leses hos Vefsn kommune. Hastverket synes påtagelig. SRN ved Jan Olav Nybo er forøvrig invitert til dette møtet.

Nytt fra styret,17/9-2003
Revisjon av argumentsamlingen. Det er nå gått så pass lang tid siden siste revisjon av våre verneargumenter, bl.a. er Børgefjell nasjonalpark utvidet, at vi har arbeidet fram en ny versjon. Se vårt resultat.

Helgeland Arbeiderblad, 8/9--2003
Lover økt bruk av Børgefjell.
Miljøvernminister Børge Brende (H) åpnet "Nye Børgefjell", dvs. utvidelsen av Børgefjell nasjonalpark og opprettelsen av Austre Tiplingan landskapsverneområde sist lørdag. Les referat i HA. Les forresten en bra kronikk av Børge Brende i Fredrikstad Blad fra 1/9.

Nytt fra styret, 8/9-2003
Flere bilder.
Vefsna har bl.a. kilde ved breene i Børgefjell. Se bilder av kildene til Mjølkelva og Austre Laupskardelv, samt Tiplingan. Bildene er tatt fra Golvertind (1660 moh) i Børgefjell knapt 2 timer etter at miljøvernminister Børge Brende åpnet utvidelsen av nasjonalparken og landskapverneområdet (Tiplingan).

Helgeland Arbeiderblad, 5/9--2003
Får penger til rotenonprosjekt.
Statkraft og Vefsnlaks er nå villig til å forskottere penger til forundersøkelse og planlegging mht. rotenonbehandling av Vefsna. Interessant utvikling spesielt mht. Statkraft. Kan det ha noe med goodwillarbeid å gjøre. Tidligere har Statkraft sagt at et vern av vassdraget godt kan ende med vern av gyroen i vassdraget. Les f.eks. denne artikkelen fra Statkraft, eller høringsuttalelsenLes også dagens artikkel i HA.

Nytt fra styret, 4/9-2003
Politikerdebatt.
Det åpne møtet med politikerne i Vefsn ble meget godt gjennomført av en dyktig møteleder, Håvard Eide. Som ventet gikk tre partier inn for vern mens de øvrige satte sin lit til at Planprogrammet skulle gi dem nok info til å ta en beslutning i de respektive partier. Nærmere referat fra møtet vil komme senere.
Det er likevel synd at så få tilhørere var tilstede på møtet. Det er kanskje å vente at i hvert fall kommende kommunepolitikere hadde møtt fram, og ikke bare deres listetopper. De fleste tilhørerne tilhørte nok vernesiden. Se referat.

Nytt fra styret, 4/9-2003
Sommerutredningen.
Foreløpige resulter fra utredningsarbeidet til Planprogrammet skulle framlegges den 22/9, altså for snart to uker siden. Hva har skjedd? Ryktene vil ha det til at det er betydelig uenighet i styringsgruppen. Den påtalte mangelen om åpenhet i planprosessen fra Nordlandsforskning ser dessuten ut til å fortsette. I dagens HA sies det at utredningsarbeidet er i skarp rute. Les artikkelen. Hvordan kan det da ha seg at de foreløpige resultater lar vente på seg? Og hvorfor får ikke velgerne vite noe om innholdet før det kommende lokalvalget? Og hvorfor gis ikke varaordføreren (SV) tilgang til den foreløpige rapporten? Med så mye fortsatt hemmelighold er det ikke rart at det sås mistenksomhet!

Styret, 3/9-2003
Åpent møte om Vefsna, torsdag 4. september. Kommunevalget nærmer seg hurtig, og det er mange saker som opptar folk i lokalsamfunnet, - og en av de viktigste sakene er om Vefsna skal vernes eller utbygges. Vi har invitert de politiske partiene i Vefsn kommune til et åpent møte før valget. Partiene Venstre, SV, Høyre, RV, KrF, Frp, SP og AP har alle svart på invitasjonen og sagt seg villig til å delta. Håvard Eide vil lede diskusjonen. Debatten vil skje på Kulturverkstedet i Mosjøen kl. 19.00.

Nytt fra styret, 1/9-2003
Nasjonalfoss.
Nitimen fortsetter sine kåringer av norsk natur. Denne gangen gjelder det vakre fosser - og Laksforsen i Grane er en av de som skal delta i konkurransen. Les mer på NRK sine sider. (5.9.2003: Dessverre nådde ikke fossen opp blant de fem nominerte, men det er nå en flott foss uansett!)

Nytt fra styret, 31/8-2003
Flere bilder.
Vefsna har en dyp kilde inne i Sverige. Se bilder fra Tjakkevardo (909 moh) av Virisen m.m.

Helgeland Arbeiderblad, 29/8-2003
Vern må gi arbeidsplasser.
I dag står det noe som gjør at vi for en gangs skyld kan si oss helt ening med ordfører Almås i Hattfjelldal. Det gjelder utvidelsen av Børgefjell nasjonalpark. Ordføreren ønsker seg offentlige arbeidsplasser i forbindelse med den foreslåtte utvidelsen av parken. Dette synes vi i Vern Vefsna er et betimelig krav, og et mer fremtidsrettet og offensivt krav enn f.eks. vannkraftutbygging i Vefsna. Les artikkelen om saken. I dag har forøvrig utvidelsen av Børgefjell nasjonalpark passert statsråd!

Helgeland Arbeiderblad, 28/8-2003
Energipolitikk og naturressurser.
Dagens HA inneholder et meget leseverdig innlegg om energipolitikk, europeisk kraftmarked og kortsiktig utbygging av uberørt natur, beregnet for fremtidige generasjoner. Les innlegget av Jostein Børresen fra Korgen.

Helgeland Arbeiderblad, 26/8-2003
Kunstnerisk om Vefsna.
Mosjøen kunstforening inviterer amatører til å bidra i ei utstilling med tema Vefsna. – Vi ønsker å sette Vefsna på kartet på en kunstnerisk måte, sier Karin Kvalø som er leder i Mosjøen kunstforening. Les om invitasjonen.

Helgeland Arbeiderblad, 21/8-2003
Drakamp om kraftinntektene.
Vefsn kommune liker ikke forslaget til fordeling av mulige kraftinntekter ved en ev. Vefsnautbygging. Les dagens artikkel i HA. Helst vil kommunen ha 25 % av kraftinntektene, og gjør støtte til planene avhengig av den økonomiske fordelingsnøkkelen. Men det spørs om ikke de fire kommunene alt har forutsatt "salg av skinnet før bjørnen er blir skutt". Vefsna har god sjanse for å bli vernet fra kraftutbygging!

Helgeland Arbeiderblad, 20/8-2003
SV-politikere på befaring langs Vefsna-vassdraget.
Stortingsrepresentant Ingvild Vaggen Malvik fra SV (bildet) og Vefsn SVs ordførerkandidat Johanne Skjølberg har vært på befaring for å bese Vefsna og få mer konkret innsikt i hva Statkraft sine utbyggingsplaner går ut på. Vern Vefsna var lokal guide for befaringen. Se avisens dekning av befaringen og et kortere intervju med Peggy Bolstad Davidsen fra Hattfjelldal SV.

Nationen, 10/8-2003
Mindre industri gir billig strøm.
Nye utslippskrav gjør at Hydro Aluminium må stenge deler av produksjonen i Høyanger og Årdal i løpet av 2006 og på Karmøy mellom 2009 og 2012. Denne delen av produksjonen bruker årlig 2,5 til 3 terawattimer strøm, som er det samme som en by på Drammens størrelse bruker på to år. Dette skriver avisa Nationen. Les hele artikkelen. Årsaken til en mulig stenging av produksjonen er de høye strømprisene i Europa. Og alternativet er å flytte produksjonen til land og kontinent med mye lavere kraftpriser. Vi i Vern Vefsna synes det da vil være synd og svært kortsiktig å bygge ut de siste store vassdragene i Norge i mellomtiden!

Nytt fra styret, 31/7-2003
Harr i Harrvatnet. Den svenske fiskeren, Mikael Johnson, rapporterer om at dagens Harrvatn på grensen mellom Norge og Sverige fortsatt inneholder en levedyktig stamme av laksefisken Harr. Leder for Statskog i Mosjøen, Kjell Langlien, bekrefter for Vern Vefsna at han ikke kjenner til noen Harrforekomst i Røssvatnet. Harrvatnet renner ut i Harrvassbekken som igjen har utløp i Susnavassdraget innerst i Susendalen. Et ev. elvetyveri ved Kroken vil dermed med all sannsynlighet føre Harr over fra Susna til Røssvatn! Hva mener våre miljømyndigheter om slik artsspredning? Og hva med ev. andre mer ukjente arter i Susna?

Nytt fra styret, 31/7-2003
Meget vellykket elvevandring i Susendalen. Deltakerne i aksjonens Vefsnatreff i helga ga uttrykk for stor tilfredshet med arrangementet. Til og med Senior miljørådgiver, Tormod Schei, og Informasjonsansvarlig, Torbjørn Steen, fra Statkraft sa at de følte seg velkommen og at også de hadde gode opplevelser. På bildet til venstre kan du se en av de yngre deltakerne på jakt etter ørret! Se andre bilder. Avisen  Helgeland Arbeiderblad omtaler oss mandag, både med et større oppslag på forsiden og med en dobbeltside inne i avisen! Artikkelen har som overskrift "Sammen om vern" og avbilder bl.a. aksjonens leder og nestleder sammen med sentrale støttespillere fra Den Norske Turistforening (Pernille Rød Larsen), Stortinget (Kjetil Bjørklund) og Naturvernforbundet (Erik Solheim og Per Flatberg). Dette bør lokale utbyggingskrefter oppfatte som manifestasjon av styrke. Les HA's nettreferat. Les også intervju med Leif Elsvatn i den svenske avisen Västerbotn-Kuriren. Bernt-Erik Nordenström, naturverner fra Sorsele, forteller i samme artikkel at han vil engasjere svensker i kampen for vern!

Nytt fra styret, 28/7-2003
Rykter om 100m-sonen. Noen i Hattfjelldal sprer fortsatt desinformasjon om hvordan de Rikspolitiske retningslinjene skal fortolkes. Ryktet går på at Susna og Austervefsna ved et vassdragsvern blir omgitt av et vernebelte på 100 m med samme vernegrad som Børgefjell!! Vi husker at ordføreren i Hattfjelldal var den som startet dette på et folkemøte. Men hvem er det som i dag fortsetter desinformasjonen?

Nytt fra styret, 28/7-2003
Gjesteboka. Nå har folk begynt å bruke vår gjestebok. De siste dagene er det kommet flere innlegg, både for og mot! Til og med fra Sverige.

Helgeland Arbeiderblad, 26/7-2003
Alternativ bruk av elvevannet.
10 - 12 ungdommer har bygget en vannmølle i Storbekken i Skarmodal. - Dette er gjort for å vise at en kan benytte seg av vannet, uten å legge det i rør flere kilometer, sier ungdommene.
Byggingen er ment som en protest mot Statskrafts utbyggingsplaner for Vefsna. Ungdommene ønsket å vise at naturresursene kan brukes på en skånsom måte. Les mer.

NRK, 26/7-2003
Friluftsmagasinet. Sist lørdag ble den kjente vassdragsverneren Per Flatberg gjennomgangsfigur i NRKs program Friluftsmagasinet. Han benyttet anledningen til å fortelle at Vefsna nå var viktigste vernesak.

Pressemelding fra Norges Naturvernforbund, 25/7-2003
Vefsna må inn i utvidet verneplan. - I Ferskvannets år må Steensnæs få Vefsna inn i verneplanen. Kraftutbygging i Vefsna er som rovdrift i regnskog. Levende elver er Norges bidrag til Verdens naturskatter, sier leder Erik Solheim i Norges Naturvernforbund. Les hele meldingen.

NRK, 19/7-2003
Friluftsmagasinet. NRK's program var denne gangen viet Vefsna i sin helhet. Både kraftutbyggere og vernere fikk sagt sitt. Som vanlig prøvde Hattfjelldals ordfører, Asgeir Almås, å bagatellisere Austervefsnas betydning som ørretelv.

Helgeland Arbeiderblad, 11/7-2003
Alt har sin tid, Bjørn Lamo.
Anne Lise Remmen fra styret i Vern Vefsna imøtegår granepolitiker Bjørn Lamos syn på kraftsosialister. Hun mener at dagens kraftsosialister ikke lenger bør ha samme utbyggingsperspektiv som tidligere tiders. Situasjonen er endret; f.eks. har industrien nok kraft til å selge overskuddskraft på det nye markedet. Les hennes innlegg i HA.

Dagbladet, 10/7-2003
Varslet energikrise. Truls Gulowsen og Carl Johansen, Greenpeace, har et innlegg i dagens Dagbladet der de påpeker at regjeringens forslag om å fjerne el.avgiften trolig vil gi et økt forbruk av el.energi på minst 2-6 Sauda-utbygginger. Vi ser altså at en rein politisk beslutning alene vil kunne gi økt el.forbruk som svarer til mye mer enn 1 Vefsna-utbygging. Da må man spørre seg om politisk uforstand nok en gang skal sette natur i fare. Les artikkelen i Dagbladet.

Helgeland Arbeiderblad, 10/7-2003
Teknologisk uforstand.
Har dagens teknologer og økonomer fortsatt et syn på naturen som er preget av matematikkens språk? Det er tema for avisinnlegget til Torbjørn Andreassen i dagens HA.

Nytt fra styret, 10/7-2003
Elvevandringa. Husk å melde deg på til elvevandrings-arrangementet i Susendalen fredag 25. - søndag 27. juli. Vi har forlenget påmeldingsfristen med én uke til 20 juli. Se programmet. Merk deg at det kan bli mulig med en tur gjennom Børgefjell i etterkant, mellom Susendalen og Majavatn. Se forøvrig reisekartet. Daglig leder Erik Solheim og Per Flatberg, leder, klima- og energiutvalget i Naturvernforbundet kommer !! Kommer du?

Helgeland Arbeiderblad, 9/7-2003
Rundtur med Statkraft.
Lobbyvirksomheten til Statkraft fortsetter med uforminsket kraft. Nå er det lokalpolitikerne i Vefsn kommune som "bearbeides". Her er det størst motstand mot utbyggingsplanene. I forrige uke ble enkelte politikere fraktet rundt med helikopter på Helgeland med Statkraft som såkalt nøytral informant. Selv om Frp's Bjørn Larsen tydeligvis ble imponert over Arne Sandvold fra Statkraft, sier Larsen til HA at han forutsetter at oppvekstområdene for laks ikke blir skadelidende. Les hele artikkelen.

Nationen, 9/7-2003
Avfeier tiltak mot strømkrise.
Verken enøktiltak eller nivågrenser i vannmagasinene vil hindre nye strømkriser eller redusere forbruket på lang sikt, mener Econ Analyse. Resepten er fri flyt. Dette skriver avisen Nationen i dag. Problemet er et fritt marked med frie priser. Sparing vil kunne gi økt forbruk hos andre aktører og dermed fortsatt kraftkrise. Kun vedvarende høye priser vil bremse forbruket. Dette sier analytikere. En ev. Vefsnautbygging vil altså ikke hjelpe på kraftprisene!  Les artikkelen.

Aftenposten, 9/7-2003
NVE tror ikke på ny strømkrise. Dette er overskriften på en NTB-melding i dag. Les meldingen. Og vurder selv om du skal stole på prisutviklingen, eller om det er lurt å avtale fastpris.

Nationen, 5/7-2003
Fossror fra vannmangel.
Olje- og energiminister Einar Steensnæs' problemer overfor kraftmarked og strømprodusenter ble tydelig demonstrert i går. Dette skriver avisa Nationen i dag. Se forrige artikler i samme sak nedenfor.

Nationen, 4/7-2003
Nok kraft i Norge – vi treng omlegging!
Jan Olav Nybo, fagsjef innen naturforvaltning i Den Norske Turistforening (DNT) skriver dette i en artikkel i Nationen. Hans hovedpoeng er at nye vannkraftutbygginger verken gir lavere strømpriser eller sikrer utsatte arbeidsplasser i kraftintensiv industri. Les artikkelen.

Nationen, 4/7-2003
NVE varsler ny strømkrise - Regjeringen svikter strømkundene.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt opp håpet om å fylle vannmagasinene før vinteren. Nå krysser direktoratet fingrene for at krisa ikke blir like ille som i fjor. Dette skriver Nationens nettavis. Men NVE benekter vannmangelen.
I en annen artikkel hevder avisen at norske strømkunder gjør som de blir bedt om og reduserer forbruket, mens regjeringen ikke følger opp sine egne signaler. I stedet eksporteres strømmen som før, og nye prissjokk venter forbrukerne. Les også denne artikkelen.

Nytt fra styret, 1/7-2003
Fullverdig verneplan for vassdrag. Norges Naturvernforbund har nå lagt ut mer stoff fra sitt landsmøte i juni. Vefsna og Bjerkreimvassdraget ble spesielt trukket fram som spesielt verneverdige i et vedtak som krevde vern av flere vassdrag enn de NVE har foreslått. Les brevet til Stortinget som omhandler vedtaket.

Helgeland Arbeiderblad, 1/7-2003
Vern og bruk av Vefsna.
Lokalavisen intervjuet Vern Vefsna og den mest kjente foredragsholderen, økofilosof Sigmund Kvaløy Sætereng, like etter at vårt seminar var over. Les intervjuet. Arne Rasmussen nevnte også for avisen våre planer for elvevandringen i Susendalen mot slutten av juli måned og at vi har en pågående fotokonkurranse.

Helgeland Arbeiderblad, 30/6-2003
Uklare muligheter eller varig glede.
Vår informasjonsmedarbeider, Hilde Engøy, tok for seg bioenergi som et alternativ til fortsatt utbygging av vannkraft i et avisinnlegg i mandagens utgave av HA. Les hennes innlegg. Også forskningsinstitusjonen SINTEF har nylig beskrevet hvordan de mener biobrensel  kan redde Norges energiproblemer. Les mer

Nytt fra styret, 29/6-2003
Vellykket seminar. Til tross for helgetid, siloslott og ualminnelig bra sommervær, møtte det opp over 30 deltakere på vårt seminar om vern og bruk av Vefsna-vassdraget. Tilstede fantes det folk med ulik standpunkttagen til vern eller utbygging av vassdraget. Bl.a. deltok Granes ordfører på seminaret! Les her kort om foredragene.

Ny Tid, 28.6.2003
Ap har ikke brutt løfter om vern. Dette sier stortingsrepresentant Sylvia Brustad om Saudasaken og medlem av energi- og miljøkomiteen for AP til ukeavisen Ny Tid. På spørsmål om Vefsna i Nordland er et vassdrag som passer inn i Stoltenbergs definisjon av "nye store vassdrag" som ikke skal bygges ut, svarer hun at: "Nei, det vil jeg ikke svare på. Nå skal vi i Ap avvente høringsrunden."  Klarere kan ikke AP få fortalt sine velgere og andre at miljøvern fortsatt er underordnet kraftvandalisme.

Helgeland Arbeiderblad, 23/6-2003
Redusert plan for Eiteråga. Produksjonssjef Ivan Svendsen og bygningsingeniør Morten Gullesen i HelgelandsKraft omtaler i dagens HA sin nye plan for oppdemming av Eiteråga som lovende økonomisk og skånsomt miljømessig. Leder for Vern Vefsna, Arne Rasmussen, sier derimot bl.a. at "ei slik utbygging vil uansett berøre naturen i området, og jeg liker dem ikke. Spesielt nedenfor dammen i Eiteråga vil en del fiskeplasser bli ødelagt". Les artikkelen i sin helhet. Utbyggingsplanene er også omtalt på vårt klikkekart.

Helgeland Arbeiderblad, 19/6-2003
Vern Vefsna og informasjon. Torsdag bruker Hattfjelldals ordfører en hel side i lokalavisen på oss i Vern Vefsna. Han har tydeligvis samlet opp mye stoff. Og svar vil han nok få etter hvert. Her skal vi nøye oss med følgende kommentar: Det er litt typisk at ordføreren starter sitt innlegg med å forsvare det flernasjonale selskapet Statkraft. Det passer ganske godt inn i bildet av en ordførerklan, passe sosialisert med Statkraft gjennom utallige møter, reiser og bespisninger. At Statkraft trolig har en eneste grunn for å være her på indre Helgeland, nemlig å tjene store penger, er mindre problematisk. Dagens Statkraft er i dag under liten offentlig kontroll, og verre skal det bli, om vi skal tro på visse politiske partier. Vi har egentlig med en klassisk konflikt å gjøre, historisk og kulturelt. Den lokale befolkningen søkes kjøpt for så små midler som mulig til å bli med på å ødelegge sine lokale naturgitte rikdommer. Kort og godt! Les innlegget til ordfører Asgeir Almås.

Helgeland Arbeiderblad, 18/6-2003
EU-prosjekt for historiske byer. Mosjøen og Røros er blitt med i et EU-prosjekt som skal utvikle byplanlegging for bærekraftige historiske byer. -Prosjektet skal definere en del foriutsetninger for byutvikling som tar vare på det historiske miljøet. Dette sier Dag Arne Reinar hos Riksantikvaren til HA. Mosjøen er trukket ut pga. bevaringen av trehusbebyggelsen i Sjøgata. -Vårt mål er å revitalisere gamle Mosjøen sentrum slik at det blir en del av et pulserende bymiljø, sier konservator Hans Pedersen ved Vefsn museum til avisen.
Kommentar: Vern Vefsna mener at Vefsna-vassdraget nettopp var og er en viktig del av et slikt miljø. Et vern av vassdraget mot kraftutbygging vil derfor på en naturlig måte kunne innpasses i prosjektet Mosjøen som en historisk by. Vefsn kommune har dessuten gått inn for å få Vefsna erklært som nasjonalt laksevassdrag. Dersom distriktet også kan smykke seg med Vefsna som referansevassdrag, har vi også i fremtiden mye å vise fram til turistene og til våre barnebarn.

Nytt fra styret, 16.6.2003
Sildrebekkene Susna, Skarmodalselva og Fiplingdalselva. Nå har Civitas kommet med sin første beskrivelse av inngrep og virkninger i Vefsna. Her er det bl.a. gjort antagelser om en minstevannføring i disse elvene på under 1 kub.m per sek. om vinteren og 2-3 kub.m per sek. om sommeren. Dette må vel karakteriseres som sildrebekker. Med et tverrsnitt på 10m x 1m, dvs. 10 kv.m. vil elva få en minste vannhastighet på 10 cm/sek (!). ved en vannføring på 1 kub.m per sek. Les notatet (doc - pdf) i sin helhet.

Bladet Fiskaren, 16.6.2003
Flere laksefjorder. Det tas sikte på en like «bred» høringsrunde for den andre runden i saken om nasjonale laksefjorder og vassdrag som det var for den første som ble vedtatt av Stortinget i februar. Les hele artikkelen.

NRK Nordland, 11.1.2003
Stor kraftreserve ubrukt i Svartisen. Litt "gammelt" nytt fra NRK om kraftkrisen sist vinter. Hvorfor blir ikke Statkraft pålagt å utnytte Svartisutbyggingen bedre? Her er det hele 1,1 TWh å hente ved investering i én ekstra turbin! Dette viser vel noe av Statkrafts sanne miljøansikt.

Ny Tid, 14.6.2003
Miljøbevegelsen får kjeft i Sauda-saken. "Miljøbevegelsens lansering av en såkalt skånsom utbygging ødela for muligheten til å verne de uberørte Saudavassdragene." Dette sier SV-politikerne Hallgeir Langeland og Kjetil Bjørklund til ukeavisen Ny Tid nr 23/03. Les hele deres kritikk samt Naturvernforbundets og Turistforeningens svar. Både Erik Solheim i Naturvernforbundet og Jan Olav Nybo i Turistforeningen lover kamp mot utbygging av Vefsna og krever at vassdraget skal inn i verneplanen.

Nytt fra styret, 14.6.2003
Kraftsosialisme. Bjørn Lamo fra Grane AP føler seg støtt på vegne av sosialisters bruk av vannkraft til bygging av landet. Han anklager i et avisinnlegg i dagens HA avisens leder fra 7. juni for historieløshet. Merkelig argumentasjon?? Også Hemnes sin ordfører Per Jomar Hoel mener at Vefsna bør utbygges og henviser til distriktets industribygging på 50-tallet (Jernverk i Rana og aluminiumsverk i Mosjøen). Som alle vet, ble begrepet kraftsosialisme først et skjellsord på 70-tallet. Og det var utbygging av Mardølavassdraget (1970) og noe senere Altavassdraget (1980) som ble tidsskillet. Les mer om historikk f.eks. hos Kjeller Vindteknikk AS. På 50-tallet var det fortsatt slik at den produserte elkraften ble bruk til konkrete prosjekter, gjerne lokalt. Slik er det ikke lenger. Det vet alle, til og med Bjørn Lamo og Per Jomar Hoel. Norsk produsert elkraft blir i dag distribuert over hele Norden, og vil innen få år bli en naturlig del av et europeisk marked  - med bl.a. de priser det vil medføre lokalt.

Nytt fra styret, 13.6.2003
Planprosess Vefsna. Denne saken var oppe i formannskapet i Vefsn torsdag 12/6, og ble endelig avgjort av dette organet. Forslaget om at Vefsn kommune skal tiltre programmet og bidra med 30 000.- kr. ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. De som stemte for var Jørn Kvaløy (Ap), Irene Fjærvoll (Ap), Sverre Kulstad (Sp), Ronny Dorp (Frp), De som stemte mot var Ragnhild Eiterstraum (Ap), Fritz Mathisen (H) og Olav Bang (SV). Franziska Wika (Venstre) hadde meldt skriftlig avbud til møtet, men deres vararepresentant fra KrF møtte heller ikke.
Debatten skal ha vært ganske frisk. Ja-siden argumenterte med ønske om mer kunnskap. Nei-siden argumenterte med at prosessen er et hastverksarbeid som skal skje i løpet av et par korte sommermåneder. Og at hensikten var å påvirke Olje- og Energidepartementet før innstillinga sendes videre til Miljø- og Energi-komiteen på Stortinget. Nei-siden ville vente til Stortinget har sagt sitt, og at en da får en grundig konsekvensanalyse ved en eventuell konsesjonssøknad om ikke Stortinget bestemmer at Vefsna skal tas inn i verneplanen. Mistenksomheten til dette hastverksarbeidet ble klart uttrykt fra Nei-siden.

Nytt fra styret, 13.6.2003
Næringsseminar. Nå er programmet for næringsseminaret søndag 29. juni klart. Se dette. Seminaret vil ta for seg vassdraget og mulig næringsvirksomhet. Men vi har også med filosofiske betraktninger ved den kjente naturfilosofen Sigmund Kvaløy Setreng. Seminaret er åpent for alle og er ment å gi en breid tilnærming til næringsvirksomhet i og ved Vefsna. Se forøvrig annonsering og ev. omtale i lokalavisen (HA) etter hvert.

Nytt fra styret, 11.6.2003
Kraftutbygging i Eiteråga? Vern Vefsna har fått svar fra HelgelandsKraft om de modifiserte planene for kraftverk i Eiteråga. Forrige plan som innebar en demning på 50-60 m og et neddemt område på ca. 6 km, er nå redusert til en damhøyde på ca. 10 m og et neddemt område på ca. 1 km. De nye planene er selvsagt en klar miljømessig forbedring, men som før blir altså nedre del av Eiteråga helt tørrlagt mellom Durmålshaugen og Vefsna. Vi viser forøvrig til Kjetil Bevangers (UiT) undersøkelsesrapport fra 1980 om fuglefaunaen i Eiterådalen og ev. kraftutbygging. Les vår korte planbeskrivelse.

Smånytt fra styret, 11.6.2003
Advarsel til forelskede par i Vefsna-vassdraget. Engelskvillaen ved Laksfors er et ofte brukt fotomotiv. Nå har mange sett at det har kommet opp et web-kamera på hjørnet nærmest Laksforsen. Arne Sandvold i Statkraft sier i en epost til Snorre Vollen at "Når det gjelder web-kamera så er det riktig at vi sammen med HelgelandsKraft har etablert noen slike i Vefsna-vassdraget. Disse er tenkt benyttet til vise fotos av vassdraget på ulike vannføringer. Det er ikke mulig å få tilgang til dette direkte, men vi vil senere tilrettelegge dette på prosjektets web-sider, slik at tilgang fås derfra."

Nytt fra styret,10.6.2003
Miljø og næring - evig konflikt eller syntese? Dette var hovedtema i kveld tirsdag  på et folkemøte i Mosjøen, arrangert av Vefsn Venstre. Blant flere tema/bedrifter fikk Arne Rasmussen fortelle om bakgrunnen til  vern av Vefsna og hvilke næringsmuligheter som var knyttet til vassdraget, spesielt om det ble vernet mot kraftutbygging og gyrobehandlet. På bildet ser vi Arne Rasmussen fra Vern Vefsna og Franzisca Wika, markant leder i Vefsn Venstre de seneste år.

Helgeland Arbeiderblad, 10/6-2003
Vern Vefsna og økonomisk støtte. Arne Rasmussen svarer i dagens HA på en artikkel av Tom Olav Fagerbach om økonomi og om planprogrammet til ordførerne og Statkraft. Les artikkelen.

Helgeland Arbeiderblad, 10/6-2003
Om ødsel av energi. Greenpeace reagerer på et nytt forslag fra Høyres finansminister. Bla. sier Greenpeace: "Regjeringen ved Finansminister Foss har foreslått å frita alt norsk næringsliv for elektrisitetsavgift. Forslaget er dramatisk og medfører et skatteinntektstap på 1,9 milliarder kroner, full stopp for alternativ, fleksibel oppvarming som bioenergi og fjernvarme, og at det blir langt mindre lønnsomt for næringslivet å spare strøm. " Les hele innlegget.

Nytt fra styret, 9.6.2003
Nye klikkebilder. Vi har nå lagt ut bilder fra Statkrafts planlagte damområde i Kroken og fra Mjølkelva (Susendalen). Mjølkelva består av kjølig brevann fra Børgefjell. Dersom Statkraft "stjeler" vann fra Susna lenger oppe i elva, vil vannet i Susna lenger ned få lavere temperatur pga. Mjølkelvas innflytelse. Brevannet i Mjølkelva vedvarer hele sommerhalvåret. Se klikkekartet.

Helgeland Arbeiderblad, 7/6-2003
Best med lykkelig uvitenhet? Kolbjørn Eriksen, ordfører i Grane kommune, er nok en gang på offensiven med en utrolig ordbruk. Les ordførens krasse utfall mot Aasmund Aas og Ole-Jonny Johansen i dagens HA. "Angrep er det beste forsvar" synes å være de sentrale Granepolitikernes beste våpen i Vefsna-spørsmålet. Ordføreren beklager ellers at Vern Vefsna ikke ble med i Sommerutredningen siden vi besitter både kunnskap og kompetanse. Vern Vefsna har flere ganger forklart vårt syn - at vi ikke ønsker å delta i en prosess som også omfatter muligheten av å bygge ut Vefsna. Mht. kunnskap bekreftet forøvrig Asbjørg Næss fra Civitas på vårt medlemsmøte 26/5 at Civitas selvsagt skulle lese våre heimesider. Det vil vi her og nå også oppfordre Granes ordfører til å gjøre. Kanskje det er noe å lære. Les svaret fra Ole-Jonny Johansen den 12/6.

Helgeland Arbeiderblad, 7/6-2003
Kraftsosialismens tid er over. Les dagens leder fra HA som omtaler Saudautbyggingen og politikernes pinlige ansvar for det norske energiproblemet. Ifølge avisen kan dette problemet løses uten nye inngrep i urørt natur.

Nytt fra styret, 6.6.2003
Film av fosser. Vi har nå lagt ut korte lydfilmer av Forsjordforsen, Laksforsen og Fellingforsen - de tre største fossene i Vefsna. Filene er ganske store, men er kodet som såkalt streaming. Bildestørrelsen er satt til 360x288 bildepunkter (pixels).

Nytt fra styret, 4.6.2003
Årsberetning fra HK 2002. Les Vern Vefsnas utdrag her, eller hele årsmeldingen hos HK på nettet. Årsmeldingen gir et godt innblikk i hvordan vårt lokale kraftselskap tenker....

Fjell og vidde nr 4/2003
Hvem skal vi tro på? Lederkommentaren i Fjell og Vidde tar for seg Jens Stoltenbergs nyttårstale i 2001 og snuoperasjonen fra Saudautbyggingen. Helle Andresen i Den norsk turistforening (DNT) synes det er rart at noen undrer seg over hvorfor politikere sliter med manglende tillit. Les lederen i sin helhet.

Helgeland Arbeiderblad, 3/6-2003
Vefsna en silderbekk? Ole-Jonny Johansen, Vefsna sportsfiskerklubb, stiller dette spørsmålet i dagens avis. I en noe oppgitt tone sier han bl.a. at: "Når man ser på Vefsna i sin helhet er den faktisk det største uberørte vassdraget i hele Norden! Noe vi burde være stolt av, og den har vi i vårt nærområde! ". Les hele artikkelen.

Nytt fra styret, 2.6.2003
Vefsna - siste større uberørte vassdrag på Helgeland. Se Helgelandskartet! Legg merke til Vefsnas nære forbindelse med Børgefjell Nasjonalpark. Legg også merke til at Vefsna er et svensk vassdrag. Vefsna går hele 50 km inn i Sverige. Det ser du på Vefsnas områdekart.

Adresseavisen, 31/5-2003
Lakseparasitt har kostet milliarder. Dette er overskrift i dagens Adresseavis. Bakgrunnen er en rapport fra NINA (Norsk Institutt for naturforskning) som gir politikerne skylda for gyro-skandalen.

Nytt fra styret, 31.5.2003
Argumentsamlingen. Siste versjon av vår argumentsamling er nå lagt ut. Viktigste endring er tilføyelsen av et nytt status-punkt, det 29. punktet.

Helgeland Arbeiderblad, 30/5-2003
Vefsna - nasjonalt laksevassdrag. Dette krever Randi Hånes, Solveig Johansen og Ellen Lind i et avisinnlegg. Ettersom Statkraft og særlig kommunene Hattfjelldal og Grane, går så hardt imot vern, må det jo være ensbetydende med at det her dreier seg om en større kraftutbygging. Videre: Det landsdelen trenger nå er et nasjonalt laksevassdrag. Det hadde vært noe å være stolt av. Ellers krever de bl.a. at Statkraft og NVE renser elva for gyroen de påførte vassdraget etter forrige tukling med elva. Les hele innlegget.

NRK Nordland, 28.5.2003
Vefsna må vernes. Dette sier direktør Janne Sollie ved Direktoratet for naturforvaltning (DN) til NRK Nordland. Også riksantikvaren tar sterkt til orde for en verning av Vefsna, fordi vassdraget er rikt på kulturminner. Les hele meldingen fra NRK. Les forøvrig Høring om Supplering av Verneplan for vassdrag fra DN. Side 4 tar for seg Vefsna. Også leder Ane Hansdatter Kismul i Natur og Ungdom sier i samme sending til NRK Nordland at det er svært mange grunner for å verne Vefsna. På samme måte som Brasil blir bedt om verne regnskoger for å ta vare på sine arter, må Norge ta vare på vassdrag for å ta vare på våre arter.

NRK Nordland, 28.5.2003
Mange bekker små... Miljøkraft Nordland satser stort på minikraftverk. Les mer hos NRK Nordland. Bak firmaet står Statsskog og Øyjord & Ånes.

NRK, 28.5.2003
Saudautbyggingen. Lobbyvirksomheten til kraftutbyggerne har nå begynt å gi resultater. Jens Stoltenberg fossror nå bokstavelig talt tilbake på sin berømte nyttårstale om at de store kraftutbyggingers tid er forbi. Les nyheter fra NRK og intervju med tidligere miljøvernminister, Torbjørn Berntsen. Stoltenberg likte ikke Berntsens kommentar og bad han om å holde seg borte fra saker som han, dvs. Berntsen,  ikke hadde satt seg inn i. Les så svaret fra Thorbjørn Berntsen.

Nytt fra styret, 27.5.2003
Felles planprogram Vefsna. Ole Falk Fredriksen, Civitas, har laget en beskrivelse av hva MH sin Vefsnautredning skal bestå av. Du kan enten lese den fra våre sider (doc - pdf) eller hente den hos Vefsn kommune (htm).

Nytt fra styret, 26/5-2003
Medlemsmøte. På et ikke for godt besøkt medlemsmøte i Vern Vefsna mandag kveld ble det et klart flertall FOR styrets beslutning om å holde oss langt borte fra MH's sommerutredning. Ansgar Kleven holdt innlegg for å delta mens Nils Olav Okstad støttet styrets beslutning. Begge er medlemmer av organisasjonen. Debatten ble god og ryddig. Tidligere mangeårig ordfører i Vefsn (AP), Eugen Almaas, holdt bl.a. et varmt innlegg for vern av Vefsna og støttet forøvrig styrets beslutning i den konkrete saken. Han viste bl.a. til sykehusaksjonenes kraft som pressgruppe til tross for at de ikke deltok i noen offisiell utredningssammenheng. Ragnhild Eiterstraum (AP-politiker) kunne ellers fortelle at Vefsn kommune har bevilget 5000 kr til aksjonen. Som kjent har vi fått avslag fra både Hattfjelldal og Grane kommune.
Møtet startet ellers med at leder Arne Rasmussen redegjorde for styrets arbeid utover våren og hvilke planer som lå foran oss. Like før diskusjonen om MH's planprogram dukket plutselig Steinar Aufles opp sammen med Asbjørg Næss fra Civitas. Steinar Aufles er samme person som tidligere hadde påtatt seg jobben med å få Vern Vefsna til likevel å delta i planprosessen. Han er ikke medlem av aksjonen. Asbjørg Næss er den person hos Civitas som skal koordinere MH's arbeidsgruppe for miljøsaker. Begge ønsket ordet på møtet. Det fikk de - etter at debatten var ferdig og avstemmingen gjort unna.  Les referat i HA av 28/5.
Helgeland Arbeiderblad, 21/5-2003
Mistillit. Som kjent har Vern Vefsna trukket seg fra referansegruppen til MH sin "sommerutredning". Her er begrunnelsen i sin helhet slik den ble presentert mandag 12/5 for MH. Artikkelen står som leserinnlegg i dagens HA.
Helgeland Arbeiderblad, 20/5-2003
Medlemsmøte i Vern Vefsna. Det kalles nå inn til medlemsmøte på Kulturverkstedet i Mosjøen neste mandag, dvs. den 26. mai, kl. 18.00. Mange viktige saker vil bli tatt opp, bl.a. den såkalte sommerutredningen fra MH. Arne Rasmussen, leder i Vern Vefsna, forteller i et intervju med HA at styret vil følge opp et anbefalt flertallsvedtak på medlemsmøtet.
Helgeland Arbeiderblad, 20/5-2003
Har Statkraft en skjult agenda? Leif Elsvatn, nestleder i Vern Vefsna, stiller dette spørsmålet i dagens HA. Elsvatn spør om Statkraft og eller Helgelandskraft egentlig bereder grunnen for en større bitvis utbygging. Det konkrete spørsmålet dreier seg om elvene Eiteråga og Unkra blir neste forslag på utbygging fra kraftselskapene sin side. Dersom de får gjennomslag for de nåværende planer, vil ikke Vefsna lenger være særlig uberørt. Dermed blir det lettere å argumentere for fortsatt utbygging på et senere tidspunkt. Les hele artikkelen. Les dessuten Statkrafts svar og Helgelandskrafts svar i HA, 27.5. Og så Leif Elsvatns presisering den 4.6.
Helgeland Arbeiderblad, 20/5-2003
Sandvold, HA og miljølederen. Journalist Anne Severinsen forsvarer Statkrafts prosjektleder Arne Sandvold og HA's redaktør Are Andersen i en artikkel i dagens HA. Hun bagatelliserer Statkraft sin handlemåte i epostsaken. Den går som kjent ut på at Sandvold gjennom en epost til Vefsn kommunes ordfører påpekte det uheldige i at kommunens miljøleder og avisens Vefsnajournalist privat uttrykte støtte til vern av vassdraget. Severinsen er etter vår mening noe naiv i sin betraktningsmåte. Tror hun virkelig at Statkraft kjemper med "blanke våpen", noe hun altså forlanger at Vern Vefsna skal gjøre? For ordens skyld: Alf Vesterbekkmo sin artikkel fra 12. mai står for hans egen regning og kan verken belastes eller kreditteres Vern Vefsna. Men selvsagt blir vår mistanke til Statkraft sin store maktposisjon styrket av utspill som i epostsaken. Vern Vefsna som organisasjon arbeider forøvrig demokratisk med blanke argumentvåpen. Det er nok av gode argumenter som taler for vern av vassdraget mot Statkrafts betydelige kraftutbyggingplaner.
Helgeland Arbeiderblad, 19/5-2003
Mulighetens Helgeland. Berit Olserskog ber om at Vefsna blir bevart for fremtiden, og at nettopp en slik handling ville representere Mulighetens Helgeland, altså et "spark" til Statkraft og andre som vil bygge ut Vefsna. Les  avisinnlegget.
Helgeland Arbeiderblad, 13/5-2003
Vern Vefsna trekker seg fra Vefsnautredning. Les avisens artikkel om saken. Organisasjonen Vern Vefsna vil så snart det er mulig legge fram for dette forum pressemeldingen. Men de seneste avisoppslag om Statkraft sine udemokratiske midler og kommunene Grane og Hattfjelldals avslag på økonomisk støtte, har vært viktige momenter i Vern Vefsna sin beslutning om å ikke delta i "utredningsarbeidet". Ifølge avisen (HA) ble det på møtet klargjort at konsulentfirmaet Civitas skal lede utredningsarbeidet med ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdahl, som leder i styringsgruppen. Les HA's artikkel. Les dessuten Civitas' referat fra møtet. Her vil man se at utbyggerne er meget godt representert, f.eks. hadde Statkraft hele fire representanter til stede! Og Helgelandskraft møtte med sin sjef. Tre av de fire ordførerne var også tilstede.
Helgeland Arbeiderblad, 12/5-2003
Statkraft som McCarthyist. Alf Vesterbekkmo er journalist i stedets lokalavis, HA. I en kommentar i mandagens avis omtaler han Statkraft som McCarthyist. Bakgrunnen for kommentaren er opplysningene om at Statkraft har brukt en underskriftskampanje for vern av Vefsna som grunnlag for å få fjernet en journalist i avisen og en saksbehandler i Vefsn kommune bort fra saker vedrørende utbyggingsprosjektet "Muligheter Helgeland". Les kommentaren i sin helhet. Det er tydelig at saken har vakt oppsikt!
Nytt fra styret, 11/5-2003
Godt besøkt stand. Vern Vefsna hadde jevnt bra besøk på sin stand ved Friluftsmessen i Mosjøen. Mange sympatisører tok lodd og skrev under på støttelisten. Kanskje Statkraft sitt press virket mobiliserende. I hvert fall var det bra med direkte kontakt med sympatisørene. Det nystartede laget av Natur og Ungdom har gitt oss god praktisk hjelp på standen med å dele ut materiell og snakke med folk. De takkes herved!! Vefsn Jeger og Fisk bekrefter riktig loddtrekning der fam. Heggli, Foravn. 15 Mosjøen, vant 1. premien som var Fjellmat fra Krutfjellvegen.
Helgeland Arbeiderblad, 10/5-2003
Statkraft tar ikke selvkritikk. "Vi beklager ordlyden i det som har kommet ut. Den er helt klart uheldig." Dette sier informasjonssjef i Statkraft, Knut Fjerdingstad, til HA etter at Arne Sandvolds epost til kommunen lekket ut til offentligheten. Og han sier bl.a. videre at "eposten aldri var ment å bli gjenstand for offentlig debatt". Vern Vefsnas kommentar må da bli: Så lenge Statkraft kan drive politisk press i det skjulte er det bra, men kommer det ut til folk flest hva som foregår, blir det uheldig!! Les intervjuet i sin helhet. Avisen har også spurt en del lokalpolitikere hva de syntes om Statkrafts brev til kommunen. Kun FrP synes at kommunens saksbehandler har gjort noe galt i å skrive under på vernelisten. Høyre synes til og med at det er redelig av saksbehandleren å tone flagg i saken. SP bagatelliserer forholdet. Les mer.
Helgeland Arbeiderblad, 9/5-2003
Statkraft viser sitt sanne ansikt? Arne Sandvold i Statkraft fortsetter i samme udemokratiske spor. Nå forsøker han å legge press på Vefsn kommune og Helgeland Arbeiderblad. Han synes nemlig at de ikke legger for dagen den samme entusiasmen om utbygging som han selv. Dette skjer ved at han ønsker kommunens miljøleder (Gunn Frilund, bildet) og avisens best orienterte miljøarbeider (Rune Pedersen) bort fra saker som omhandler utbyggingsprosjektet "Muligheter Helgeland". Det er alltid interessant å se hvordan makten ter seg, men "frysninger" langs ryggen kan man få av mindre. Mye tyder heldigvis på at både kommunen og avisen (forhåpentligvis) nekter å la seg styre av Statkraft. Også NRK Nordland hadde innlegg i fredagens sendinger der de siterte HA om saken. Les mer.
Nytt fra styret, 7/5-2003
Vern Vefsna på Trollvarmessen. Friluftsmessen i Mosjøen går av stabelen til helgen, og vil vare fra fredag kveld til søndag kveld. Vern Vefsna vil i år være til stede med fast stand alle dager. Her vil vi for første gang vise filmen, Hvitt vann av Benjamin Hjort (se bilde fra filmen til venstre) med bl.a. elvepadling i Laksforsen. Dessuten vil vi vise en selvlaget bildeserie med Vefsna som midtpunkt.
Fjell og vidde nr 3-2003
Elver tørrlegges i vannets år. Den Norske Turistforening's siste nr av sitt medlemsblad har to artikler om Vefsna. Den første artikkelen omhandler de store verneverdiene i vassdraget og trusselen om utbygging. Bl.a. er Vern Vefsna's nestleder, Leif Elsvatn, intervjuet. Den andre artikkelen har som tittel at miljøvernminister "Børge Brende vurderer vern av Vefsna". Bl.a. siterer Brende regjeringens SEM-erklæring: "Epoken med store vannkraftutbygginger er over. Hensynet til kommende generasjoners naturopplevelser tilsier en restriktiv holdning til videre vassdragsutbygging, og at vi lar de aller fleste vassdrag som står igjen forbli urørt."
NRK Nordland, 2/5-2003
Gyrobehandling av Vefsna? NRK meldte i dag at Vefsna kanskje kan bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus Salaris vha. aluminium. Dette ifølge forsker Espen Lydersen ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Miljømyndighetene vil på sensommeren 2003 gjøre forøk med aluminium i Batnfjordselva på Nord-Møre.
Direktoratet for Naturforvaltning (DN)
Om vernede vassdrag. Her fins det mye stoff fra DN om vassdragsvern og verdier i vernede vassdrag.
Nytt fra styret, 30/4-2003
Elvevandring langs Vefsna. Nå er programmet klart. Tidsrom blir 25. - 27. juli 2003. Påmelding innen 10. juli.
Nytt fra styret, 30/4-2003
Den Norske Turistforeningen. Vern Vefsna har fått 10 000 kr i støtte fra DNT til vårt arbeid. Pengene er selvsagt viktig, men det betyr også mye at vi blir støttet av en så stor forening som DNT.
Helgeland Arbeiderblad, 29/4-2003
Storveltlia naturreservat. Mindre vann i Unkra kan gi skadelige konsekvenser for naturreservat. Les innlegg i HA.
Helgeland Arbeiderblad, 16/4-2003
Livet mot strømmen. Torbjørn Prytz og Louise Fontain er blitt intervjuet om sitt frie bondeliv på Nybrott i Skarmodalen og om sitt forhold til Vefsna. Louise er medlem av styret i Vern Vefsna. Den tosiders artikkelen er kryssklippet som en slags debatt mellom familien Prytz/Fontain og Arne Sandvold i Statkraft. Mens de fastboende bl.a. frykter ei anleggstid over mange år med mye steinmasse og støy, fastholder Sandvold sin vanlige påstand om ei miljøvennlig utbygging.
Rapport fra Arbeiderpartiet, 13/3-2003
Om energi- og kraftpolitiske spørsmål.  Les om en fersk rapport fra i Arbeiderpartiet der partiet fossror bort fra Jens Stoltenberg sin berømte nyttårstale om at tiden for de store vannkraftutbyggingene er forbi!!
Epost fra elvepadler Benjamin Hjort, 14/4-2003
Vefsna har alt en padler ønsker seg. En av Norges beste elvepadlere sier dette til Vern Vefsna og fortsetter med at: Flotte og krevende rafting stryk i øvre del fra Hattjelldal. Nedenfor riksveien ligger det 2 steder for rodeopadling som har VERDENS klasse, og etter det følger jo Laksforsen.. I tillegg er de fleste elvene i Hattfjelldal og Eiteråtaga flotte elver. Stå på videre!
Jeg glemte å neven Mjølkelva som er en av Norges beste padleelver, og det vil si høyt oppe på hva elvepadlere har lyst til å padle..
Vefsn kommune, 10/4-2003
Kommentarer til Civitas' utredningsprogram. Vefsn kommune har sendt Civitas kommentarer til det foreslåtte utredningsprogrammet. Spesielt påpeker ordføreren at kommunen alt har vedtatt et ønske om Vefsna som Nasjonalt laksevassdrag og at utredningsarbeidet også må omfatte denne problemstillingen!! Les kommentarene i sin helhet.
Nrk Rogaland, 11/4-2003
Utbygging av Sauda-vassdragene. Regjeringen har bestemt seg for å følge store deler av NVE's forslag til utbygging av Sauda-vassdragene. Les mer. Ser vi her at politikerne fortsatt intet har lært av tidligere miljøsynder?
NRK Nordland, 9/4-2003
Staten raner kommunene. Staten vil ta fra kommunene verdier for 200 milliarder kroner. Det mener Nordland Fylkeskommunes rådgiver i kraftsaker, sivilingeniør Nils Selseth. Det er et statlig utvalg som går inn for lovendring. Selseth sier milliardverdier går tapt og forbrukerne får regninga. Forslaget møter motstand i kraftkommuner over hele landet.
Diverse epost, 5/4-2003
"Muligheter Helgeland" fortsetter. Vi har fått referat fra møtet 2/4 med Muligheter Helgeland, og brev fra Civitas angående det planlagte utredningsarbeidet som Vern Vefsna ikke ønsker å bli miljøgissel i. Les her bl.a. om deres fremdriftsplan.
Helgeland Arbeiderblad, 4/4-2003
Pensjonister før Vefsna blir frisk. Stor konferanse om laksen i Vefsna sist torsdag. Gunnbjørn Bremset, ekspert på laks i Direktoratet for naturforvaltning, mente at elva kunne bli frisk innen år 2015! Les referatet fra møtet.
Folkeakademimøte, 2/4-2003
Vefsn - vern eller utbygging. Dette var tema for debattmøtet i Mosjøen onsdag kveld. To innledere fra utbyggerne og to fra vernesida utgjorde panelet. Etter hver sin korte innledning fikk tilhørerne lov til å si sin mening og til å stille paneldeltakerne spørsmål. Les mer. Vern Vefsna sin nye vernebrosjyre ble ferdig til møtet. Her er en kopi på nettet.
Møte med Muligheter Helgeland, 2/4-2003
Ikke med i planprogram. Organisasjonen Vern Vefsna var som kjent en av mange som ble invitert til et møte for å være med på et felles planprogram for "Muligheter Helgeland". Vern Vefsna var redd for å bli "miljøgissel" i planprogrammet og miste handlefrihet i vernekampen. Vi møtte derfor opp med tre personer fra styret for å høre på de fire ordførerne som sammen med Statkraft og Fylkeskommunen beskrev en forsert utredning av Vefsna. Som kjent har de fire ordførerne manglet kunnskap.....
Arne Rasmussen forklarte så hvorfor Vern Vefsna ikke kunne delta i dette opplegget, et opplegg som ene og alene er styrt av "Muligheter Helgeland" og denne organisasjonens ønske om å bygge ut vassdraget. Konsulentfirmaet Civitas har planlagt ordførernes planprogram og skal lage et utredningsprogram for dem innen 12. mai. Statkraft har lagt på bordet 2 millioner til prosjektet.
Helgeland Arbeiderblad, 29/3-2003
Vil trykke på for frisk Vefsna. Interesseorganisasjonen Vefsnlaks har våknet opp igjen etter å ha gått mot vern av Vefsna!! Nå vil de presse på for å få vassdraget rotenonbehandlet og frisk. Derfor ønsker de å arrangere en konferanse om temaet. Dette er nye toner.
Nordlandsforskning, 28/3-2003
Mulighetenes kunst. Vern Vefsna har i dag fått brev fra Nordlandsforskning v/ Tone Magnussen om at også delrapporten fra Nordl.forskning er tilgjengelig. Les den her.
Årsmøte i NJFF- Nordland, 23.3.2003
Fylkeslagets årsmøte går inn for "Vern av Vefsnavassdraget". Les vedtaket.
Hattfjelldal kommune v/ ordfører Asgeir Almås, 22.3.2003
Innkalling til oppstartmøte for et felles planprogram for "Muligheter Helgeland". Vi har mottatt et brev fra Asgeir Almås. Styret skal behandle brevet kommende mandag.
Civitas, 26/3-2003
Evaluering av planprosessen for Statkraftprosjektet. ”Muligheter Helgeland” i perioden 1998 – 2002.
Nå er den "berømmelige" Civitas-rapporten kommet. Den finnes på våre sider under menypunktet Utbyggingsplaner (htm-versjonpdf-versjon)
FJELL og VIDDE nr 2/2003
Den siste vassdragskampen. Statkraft og diverse ordførere på indre Helgeland har forsøkt å gi inntrykk av støtte blant naturvernere i at den planlagte utbyggingen av Vefsna er miljøvennlig. I siste nummer av Turistforeningens medlemsblad sier derimot DNTSs leder Øystein Dahle bl.a. " Det er derfor i realiteten et stortingsflertall bak en utvidet verneplan, og det kan ikke Stortinget få vridd seg unna. Vefsna og Saudavassdragene må vernes sammen med mange flere som fortjener å være med i Verneplan 5. I en omfattende OECD-gjennomgåelse av norsk miljøstatus høsten 2001 utfordres Norge "to ensure that most of the remaining wild rivers remain intact." Også Dahle påpeker videre at "Et vannkraftsystem er naturligvis sårbart for langvarig manglende nedbør og det løses ikke ved mer av det samme." Til sist oppfordrer Dahle: "Verneplan 5 er en kampsak. Gå ut og kjemp!".
Jan Olav Nybo, fagsjef for naturvern i DNT, har også en oppfordring i samme nummer av Fjell og Vidde om at Vefsna må vernes. Han viser forøvrig til våre heimesider og til Vern Vefsna og Vefsn Jeger- og Fiskerforenings sin felles underskriftskampanje.
Helgeland Arbeiderblad, 17/3-2003
Sant og usant om "Muligheter Helgeland".
Arne Sandvold prøver på nytt å fortelle hvor lite skadevirkninger en utbygging på 1500 GWh vil bety for Vefsna. Les hele innlegget.
Utvidet styremøte i Vern Vefsna, 12/3-2003
Vassdragsseminar.
På møtet ble det bl.a. valgt ut to representanter (med vara) til å reise på "SRN's vassdrags- og energiseminar '03"  den 7. og 8. april. På samme styremøte diskutertes også kommende diskusjonsmøte om Vefsna den 2. april i regi av Folkeakademiet i Vefsn. Møtet skal holdes på Kulturverkstedet. Mosjøens egen NU-leder Ane Kismul og Arne Sandvold (Statkraft) skal innlede.
Sametingets nettsider, 28/2-2003
Sametinget krever vern av Vefsna. Sametinget har vedtatt med overveldende flertall å gå inn for vern av Vefsna etter et forslag fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe. "Vefsnvassdraget er det siste store vassdraget i Norge som ikke er vernet eller utbygd. Vassdraget er vurdert å ha meget stor verneverdi i samtlige kategorier som er undersøkt, så som geologisk mangfold, biologisk mangfold, landskapsbilde, friluftsliv, kulturmiljø, landbruk og samiske interesser. De samiske interessene er svært mangfoldige, og omfatter både reindrift, jordbruk, utmarksnæringer og kulturminner. Alt dette spenner over en tidsepoke på flere hundre år", som det bl.a. heter i vedtaket.
Helgeland Arbeiderblad, 28/2-2003
Får penger fra Lokal Agenda.
HA melder at aksjonen Vern av Vefsna har fått 26.000 kroner til sitt arbeid.
Helgeland Arbeiderblad, 28/2-2003
Utbygging Vefsna = Muligheter Helgeland?
Anne-Elise Remmen, styremedlem i VV, kommenterte Granes ordførerutbrudd i HA slik: I mandagens avis har ordfører Kolbjørn Eriksen et innlegg der han påberoper seg troverdighet. Men etter å lest innlegget sitter jeg igjen med et inntrykk av et ensidig fokus på utbygging av Vefsna, andre muligheter er ikke nevnt. Det er alt annet enn troverdig. Dette prosjektet Muligheter Helgeland kjenner jeg lite til, annet enn utbyggingsplanene. Men hvis det bare er det som er mulighetene, hvorfor kalles det da Muligheter Helgeland og ikke Utbygging Helgeland. Les hele artikkelen.
Helgeland Arbeiderblad, 21/2-2003
Til kamp for Vefsna.
Kirsten og Carl Johan Hvid Petersen Danmark starter sitt brev slik: Det er med bange anelser, og blødende hjerte når jeg læser om de ondsindede planer med naturperlen Vefsna. Kan det dog være sandt, at der findes folk, som tilsynelatende uten tøven, og helt uden skrupler, går ind for at tæmme og ødelægge dette unike vassdrag, som er noget helt enestående i Norge, ja i verden, med dets fosser, stryk og kulper samt den fine natur, ved, i og omkring elven, fugle, dyreliv osv., altsammen noget som giver denne elv og dal, en snert af villmark, noget helt specielt, noget som for alt i verden må og skal bevares!  Les hele artikkelen.

Nettavisen Firda 21/2-03
Endeleg siger for elveeigarane. Høgsteretts kjæremålsutval har avvist anken frå Sunnfjord Energi i laksestriden etter kraftutbygginga i Brulandsfossen. Les mer.

Helgeland Arbeiderblad, 21.2.2003
Ustabil støtte til Vefsna-utbygging .
"Den lokale støtten er ustabil – kanskje særlig i Vefsn". "Framgangsmåten overfor motstanderne har vært urimelig". Det er bare to av konklusjonene fra Civitas' foreløpige arbeid med prosessen rundt «Muligheter Helgeland» (MH). Konsulentselskapet er leid av Statkraft for å vurdere prosessen. De presenterte sine foreløpige konklusjoner på et møte på «Storknausen» i Bleikvasslia 4. og 5. februar.
Helgeland Arbeiderblad brukte hele side 4 i dagens nummer for å referere fra "hemmelig" rapport. Les mer. Og les om ordførernes uenighet mht. å fordele "byttet".

Styremøte, 19/2-2003
Utvidet styremøte. På første styremøte ble det satt sammen fem arbeidsgrupper og laget planer for arbeidet framover. Alle fikk i oppdrag å bygge ut nettverket. Det ble også vedtatt å sette 500 kr for medlemskap for lag, foreninger og bedrifter med under 100 medlemmer og 1000 kr for  de med over 100 medlemmer.
Terje Kronen, Norges Naturvernforbund, 12/2-2003
Om "strømkrisen". Strømkrisen" vi nå ser knytter seg til en bekymring for at vannmagasinene vil bli tappet uforsvarlig ned slik at det kan bli aktuelt med strømrasjonering for å unngå "å skrape i bunnen", dvs. komme under 8% fyllingsgrad.
Dette skyldes tørrår i Norge og Sverige samtidig, ikke et høyt strømforbruk. Mer installert kapasitet for å kunne produsere mer vannkraft vil overhode ikke avhjelpe denne situasjonen. Det er vann som mangler, ikke reguleringer eller turbinkapasitet. Økt vannkraftutbygging er derfor slett ikke noe svar på "strømkrisen". Tvert i mot gjelder det for Norge å gjøre seg mindre avhengig av strøm, spesielt fra vannkraft.
Selv vannkraftproduksjon i Nordland kommer ikke helt til nytte for å avhjelpe situasjonen i Sør-Norge. Vi eksporterer nå fra N-Norge til N-Sverige. Noe av det tas inn som import fra Sør-Sverige til Sør-Norge, men her er ikke bildet entydig. Det er også dager med nettoeksport fra Norge.
Helgeland Arbeiderblad, 8/2-2003
Helsidesintervju med Arne Rasmussen. Vern Vefsnas leder, Arne Rasmussen, var Lørdagsgjest i HA sist helg. Intervjuet ga et meget sympatisk og jordnært inntrykk av organisasjonens leder. Dessuten innholdt intervjuet viktige momenter som, strømkrisen, "Muligheter Helgeland" (ordførerne i distriktet), 100-metersregelen og at organisasjonen kjemper for å få vernet Vefsna mot vannkraftutbygging og ikke for en generell fredning. Om strømkrisen fremholdt Rasmussen at selv om hver en bekk i landet ble bygd ut, så vil utlandets behov for strøm være umettelig. Strømkrisen må møtes med andre midler. Rasmussen bestred også  Muligheter Helgeland sin såkalte miljøprofil. Det skal bl.a. overføres vann fra Susna til Røsvatnet i tunnell. Det vil medføre mindre vann i Vefsnavassdraget, med de negative konsekvenser det er nødt til å føre med seg.  Rasmussen anklaget dessuten Muligheter Helgeland for å bedrive skremsel og desinformasjon om konsekvenser pga. 100-metersregelen.
Mosjøen, 5./2-2003
Åpent møte om Vern av Vefsna.
Et 40-talls personer møtte opp på stiftelsesmøtet for Vern Vefsna, som er organisasjonens nye navn. På møtet ble det vedtatt vedtekter, valgt et formelt styre og lagt planer for det fremtidige arbeidet. Møtet ble preget av mange gode innlegg og forslag. Bl.a. ble det fokusert på at det var viktig å få fram at organisasjonens hensikt var å få vernet Vefsna mot vannkraftutbygging, og ikke for et generelt naturvern. Arne Rasmussen ble valgt som leder med Leif Elsvatn som nestleder. Sistnevnte var også med i vernearbeidet på 70-tallet da det forrige gang var oppe planer for å bygge ut Vefsna.
Det vil i disse spalter ganske snart komme et mer utførlig referat fra møtet. Regionens lokalavis, Helgeland Arbeiderblad, var forøvrig tilstede på møtet i sin helhet, så det kommer nok avisdekning torsdag 6. eller fredag 7.
Helgeland Arbeiderblad, 4/2-2003
Næringsutredning om Vefsna. Styreleder  Marianne Myrnes Steinrud i Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON) ønsker å utrede Vefsnas framtidige potensiale, uavhengig av vern eller kraftutbygging. Hun har forberedt en sak som skal styrebehandles om drøye to uker. Dersom vern er ønskelig, er det påtrengende å vite om ei begrenset kraftutbygging vil ha en forringende effekt på annet næringsmessig potensiale som ligger i vassdraget.  Av alternative næringsmessige muligheter ser hun bl.a. laksefiske, rafting og turistvirksomhet rundt kulturminner som finnes ved vassdraget.
Dagbladets kronikk, 4/2-2003
Beskytt norske vassdrag! Ved miljøvernminister Børge Brende. Å ta vare på miljøet i vassdragene kan karakteriseres som Norges regnskogsansvar. Dette er utgangspunktet for Børge Brende sin helsides kronikk. 
Han sier også at Den største jobben for å sikre de store verdiene i våre egne vassdrag, må vi imidlertid gjøre her hjemme. Vi trenger en mer helhetlig og integrert vannforvaltning, vi må øke beskyttelsen av arter og økosystemer i vassdragene, og vi må redusere forurensning av vann.
 
Brende  forteller videre at av verdens 20 høyeste fossefall er 9 i Norge. 7 av disse er tørrlagt eller sterkt berørt av kraftutbygging. Totalt har vi utnyttet 70 % av våre største vassdrag og 20 av landets 25 største innsjøer til energiformål.
Om nasjonale laksevassdrag sier han bl.a.: Regjeringen la i 2002 frem et forslag til nasjonale laksevassdrag og fjorder. Ordningen tar sikte på å bevare de viktigste laksebestandene. I første omgang foreslås det 37 nasjonale laksevassdrag. Vi tar sikte på å supplere ordningen slik at den totalt vil omfatte om lag 50 bestander, noe som betyr at tre fjerdedeler av den samlede villaksressursen får en særlig beskyttelse.
Helgeland Arbeiderblad, 3/2-2003
Nordland Venstre går for vern av Vefsna. Årsmøtet i Nordland Venstre forventer at Regjeringen bidrar til at Vefsna vernes mot vannkraftutbygging.  I en uttalelse, som nå sendes Miljøvernministeren og Energiministeren ,betegner årsmøtet det som beklagelig at verneverdiene i Vefsna kan gå tapt pga. til dels uredelig omgang med fakta. Nordland Venstre sier også i sin uttalelse at de regner med at regjeringen følger Fylkesmannens anbefaling om å verne Vefsna.
Helgeland Arbeiderblad, 29/1-2003
Et svik mot landsdelen. Det sier Tor Steffensen i Vefsnaaksjonen til HA som reaksjon på at NVE har tatt ut Vefsna fra forslaget til ny verneplan. Nylig var han og Leif Elsvatn i Oslo for å argumentere for å beholde Vefsna i verneforslaget. Arne Rasmussen, leder av interimstyret, sier til HA at Kampen fortsetter og at den på mange måter nå for alvor starter opp. F.eks. er det nettopp startet en underskriftsaksjon sammen med Vefsn jeger- og fisk. Rasmussen sier også at han håper på mer hjelp fra de store miljøvernorganisasjonene.
Helgeland Arbeiderblad, 29/1-2003
Sjokkert over NVE. Vi er sjokkert over at NVE ikke går inn for å verne Vefsna, sier Ane Hansdatter Kismul, den nye lederen for Natur og ungdom, til HA.  Vi kommer til å arbeide med denne saken hele året, og nå går vi på olje- og energiminister Einar Steensnæs for å få Vefsna inn på verneplanen. Hun minner HA om at Vefsna scorer høyest på alle vernekriterier.
Helgeland Arbeiderblad, 29/1-2003
Nei til stor kraftutbygging. Dette slår lederen for Stortingets energi- og miljøkomite, Bror Yngve Rahm (KrF) , fast overfor HA. Noen sier at vi kan bygge oss ut av strømkrisa. Det er feil. Vi har en forbrukskrise og må derfor bremse veksten i forbruket. Rahm heller kaldt vann i blodet på overivrige utbyggere: Den store epoken med utbygging av vannkraft er over. Det står fast, og derfor er det uaktuelt å endre dramatisk på denne kursen.
Norges Naturvernforbund, 28/1-2003
Vefsna er tatt ut av verneforslaget!   NVE's tarvelige forslag til verneplan for vassdrag er ikke annet enn en forhistorisk demonstrasjon for mer kraftutbygging, stikk i strid med Stortingets ambisjoner, sier Erik Solheim, leder i Norges Naturvernforbund.
Høringsforslaget fra den faglige styringsgruppen er regelrett slaktet. Over en tredel av vassdragene er fjernet. Blant disse er Vefsna, Nausta, Gjengedalsvassdraget og Bjerkreimsvassdraget, noen av landets mest verneverdige elver.
Stortinget har avsluttet epoken for store vannkraftutbygginger. Ingen ansvarlig politiker har brukt vinterens strømpris til å flykte fra vassdragsvernet. NVE kjører nå alene en omkamp i ånden fra en forgangen tid.
Med en slik praksis viser NVE seg uskikket til å ha forvaltningsansvaret for vassdragsnaturen, sier Erik Solheim.
Medlemsnytt, 25/1-2003
Møte med NVE.
Leif Elsvatn og Tor Steffensen skal representerer vernegruppa på et møte med NVE i neste uke, der også Jan Olav Nybo deltar . Det skal arrangeres et folkemøte ca. 30. januar, hvor det vil bli valgt et ordinert styre for aksjonsgruppen.
Verneplanen blir trolig først behandlet av Stortinget  vårsesjonen 2004? Tirsdag 28.1 kommer muligens høringsuttalelsen fra NVE.  Det kommer også et intervju med Are Mobekk i HA  om 100 meters grensen.
Norges Naturvernforbund, 21/1-2003
Vefsna må inn i Verneplanen for vassdrag.
Vefsna har en selvsagt plass i utvidelsen av Verneplanen for vassdrag, sier leder Erik Solheim i Norges Naturvernforbund. Vefsnavassdraget, som munner ut ved Mosjøen, er Nordlands største og er et av de aller mest verneverdige vassdragene i landet. Vefsna er oppført med meget stor verdi på alle områder som er vurdert i høringsdokumentet om supplering av verneplan for vassdrag. Lokalt har det vært det vært drevet en utstrakt feilinformasjon om  konsekvensene av vern. Dette har bl.a. bidratt til at de berørte kommunene går i mot vern av Vefsna.
En ny Verneplan uten Vefsna blir en parodi, mener Norges Naturvernforbund. Nå tar representanter for den lokale vernegruppa saken opp med NVE.
Dagbladet, 18/1-2003
Roser til Einar Steensnæs. Øystein Dahle, leder i Den Norske Turistforening, og Erik Solheim, leder i Norges Naturvernforbund, fremholder i et leserinnlegg at energiministeren har klart å ikke la seg rive med av useriøse argumenter i turbulensen rundt de høye strømprisene. De to "miljølederne" mener at de høye strømprisene viser hva et 100 % vannkraftbasert elektrisitetssystem betyr av usikkerhet, og at situasjonen ikke bør innby til et rop om mer vannkraftutbygging - mer av den samme usikkerheten. Løsningen må i stedet basere seg på besparing av elektrisk energi, og de nevner varmepumper og bioenergi i denne forbindelse.
Helgeland Arbeiderblad , 18/1-2003
Får møte NVE. Først nektet NVE å møte Vern av Vefsna. Men etter press fra Naturvernforbundet får aksjonsgruppa likevel legge fram sine synspunkter. Dette går fram i et intervju som HA har med aksjonens leder, Arne Rasmussen. Bakgrunnen er at ordførerne i regionen reiste til Oslo og møtte NVE senhøstes 2002 for å argumentere for utbygging . Dessuten har ordførerne nærmest bagatellisert den lokale motstanden mot å ta Vefsna ut av verneplanen. Rasmussen sier at det er stor motstand, både i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Aksjonens leder sier mot slutten av intervjuet at det likevel er vanskelig å få folk til å engasjere seg, selv om det er stor sympati for saken.
Helgeland Arbeiderblad, 17/1-2003
Startgave til Vefsnaaksjonen. Naturvernforbundet i Nordland har gitt aksjonen 10.000 kr i startgave. Det var lederen, Gaute Dahl, som hadde gleden av å overrekke pengegaven til sekretær Snorre Vollen i aksjonen.  Overrekkelsen skjedde på et medlemsmøte i Mosjøen 15. januar. Snorre Vollen sier til HA at en del krafttilhengere har fremstilt vassdragsvern nærmest som et forbud mot å bruke elva, noe som rett og slett ikke er sant.